# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
2
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C