# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
44
C
2
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
53
C