# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
2
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B