# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
دزفول
 
59
C
2
دزفول
 
0
C