# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
شهرکرد
 
84
A
2
شهرکرد
 
82
A
3
شهرکرد
 
89
A