# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
شهرکرد
 
84
A
2
شهرکرد
 
82
A
3
شهرکرد
 
89
A