# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
2
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
3
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+