# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C