# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
خمینی شهر
 
83
A
2
خمینی شهر
 
42
C