# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
خمینی شهر
 
83
A
2
خمینی شهر
 
42
C