# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
2
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C