# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
2
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
3
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C