# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
بابل
 
96
A+
2
بابل
 
75
B
3
بابل
 
96
A+