# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C