# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
4
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
5
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
12
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
13
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
14
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
15
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
16
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
17
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
18
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
19
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
20
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
21
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
22
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
23
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
24
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
25
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
26
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
27
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
28
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
29
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
30
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
31
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
32
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
33
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
34
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
35
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
36
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
37
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
38
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
39
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
40
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
41
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
42
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
43
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
44
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
45
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
46
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
47
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+