# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
2
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
4
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
10
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
11
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
12
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
13
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
14
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
15
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
16
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
17
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
18
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
19
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
20
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
21
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
22
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
23
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
24
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
25
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
26
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
27
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
28
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
29
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
30
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
31
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
32
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
33
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
34
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
35
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
36
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
37
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+