مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Physical and Theoretical Chemistry
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی]
آدرس وب سایت نشریه http://jptc.srbiau.ac.ir/
صاحب امتیاز علوم و تحقیقات تهران
موضوع علوم پایه / شیمی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 15 - شماره 1 - دی 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حسین آقائی مدیر مسئول
2 کریم زارع سردبیر
3 مجید منجمی مدیر داخلی
4 حسین آقائی اعضای هیات تحریریه
5 کریم زارع اعضای هیات تحریریه
6 مجید منجمی اعضای هیات تحریریه
7 محمدرضا غلامی اعضای هیات تحریریه
8 فرخ قریب اعضای هیات تحریریه
9 مسعود گیاهی اعضای هیات تحریریه
10 غلامحسین نفیسی اعضای هیات تحریریه