# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
کرمانشاه
 
98
A+