# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
 
0
C
2
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
3
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
4
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
5
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
6
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
7
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A