# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اصفهان (خوراسگان)
2
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
3
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
4
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
5
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
6
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
7
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A