# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اصفهان (خوراسگان)
2
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
3
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
4
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
5
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
6
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
7
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+