مشخصات نشریه
عنوان نشریه Research in English Language Pedagogy Research in English Language Pedagogy
آدرس وب سایت نشریه http://relp.khuisf.ac.ir/
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز اصفهان (خوراسگان)
موضوع علوم انسانی / زبان انگلیسی
عنوان کوتاه نشریه RELP
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-3259
شاپا الکترونیکی 2538-4244
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal.relp@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 6 - شماره 1 - اسفند 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حمید رضا حقوردی مدیر مسئول
2 منصور کوشا سردبیر
3 عزیزه چالاک مدیر داخلی
4 اکبر افقری اعضای هیات تحریریه
5 Kleanthes Grohmann اعضای هیات تحریریه
6 محمدحسن تحریریان اعضای هیات تحریریه
7 حمید علامی اعضای هیات تحریریه
8 سید آیت الله رزمجو اعضای هیات تحریریه
9 فرزاد شریفیان اعضای هیات تحریریه
10 بهروز عزبدفتری اعضای هیات تحریریه
11 محمدرضا طالبی نژاد اعضای هیات تحریریه
12 حسین نساجی اعضای هیات تحریریه
13 Alex Housen اعضای هیات تحریریه
14 Scott Jarvis اعضای هیات تحریریه
15 ارسلان کهنمویی پور اعضای هیات تحریریه
16 Maria Kambanaros اعضای هیات تحریریه
17 علی رحیمی اعضای هیات تحریریه
18 Hayo Reinders اعضای هیات تحریریه
19 محمد رئوف معینی اعضای هیات تحریریه
20 سعید تاکی اعضای هیات تحریریه
21 محمود هاشمیان اعضای هیات تحریریه
22 غلامرضا زارعی اعضای هیات تحریریه
23 مهشید پزشکی دبیر اجرایی
24 احسان رضوانی ویراستار