# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
2
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
3
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
4
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C