# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
ورامین
 
76
B
2
ورامین
 
15
C
3
ورامین
 
0
C
4
ورامین
 
0
C