مشخصات نشریه
عنوان نشریه دانش زیستی ایران دانش زیستی ایران
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://zisti.iauvaramin.ac.ir/
صاحب امتیاز ورامین
موضوع علوم پایه / زیست‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-4226
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal.biology@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 4 - اسفند 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 احمد مجد سردبیر
2 مریم عیدی مدیر مسئول
3 احمد مجد اعضای هیات تحریریه
4 رمضانعلی خاوری نژاد اعضای هیات تحریریه
5 طاهر نژادستاری اعضای هیات تحریریه
6 اکرم عیدی اعضای هیات تحریریه
7 مریم عیدی اعضای هیات تحریریه
8 غلامحسن واعظی اعضای هیات تحریریه
9 رابعه خوشنویس زاده مدیر داخلی