# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
2
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
4
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
5
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C