# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
2
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
3
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
4
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
5
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C