# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
تبریز
 
96
A+
2
تبریز
 
89
A
3
تبریز
 
96
A+
4
تبریز
 
92
A+
5
تبریز
 
82
A
6
تبریز
 
27
C
7
تبریز
 
89
A
8
تبریز
 
96
A+
9
تبریز
 
84
A