# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تبریز
 
82
A
 
91
A+
2
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
3
تبریز
 
89
A
 
94
A+
4
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
5
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
6
تبریز
 
89
A
 
94
A+
7
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
8
تبریز
 
84
A
 
91
A+