# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
2
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
3
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
4
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
5
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
6
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
7
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
8
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B