مشخصات نشریه
عنوان نشریه بهداشت مواد غذایی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] FoodHygiene
آدرس وب سایت نشریه http://jfh.iaut.ac.ir/
دفتر مجله تبریز
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / صنایع غذایی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2228-7647
شاپا الکترونیکی 2476-6968
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه foodhygiene.iaut@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=Du4SAs4AAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 3 (39)پاییز - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 افشین جوادی مدیر مسئول
2 حمید میرزایی سردبیر
3 شهرام حنیفیان مدیر داخلی
4 عبداله جمشیدی اعضای هیات تحریریه
5 افشین جوادی اعضای هیات تحریریه
6 شهرام حنیفیان اعضای هیات تحریریه
7 سیدمهدی رضوی روحانی اعضای هیات تحریریه
8 نوردهر رکنی اعضای هیات تحریریه
9 امیر شاکریان اعضای هیات تحریریه
10 مهرداد قوامی اعضای هیات تحریریه
11 گیتی کریم اعضای هیات تحریریه
12 سیدسعید میردامادی اعضای هیات تحریریه
13 حمید میرزایی اعضای هیات تحریریه
14 شهرام حنیفیان ویراستار انگلیسی
15 ناهید پروینی صفحه آرا