# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
2
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
3
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A