# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
سنندج
فارسی
2
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
 
77
B
4
سنندج
فارسی
5
سنندج
فارسی
6
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
 
82
A
7
سنندج
فارسی