# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
سنندج
 
0
C
2
سنندج
 
56
C
3
سنندج
 
62
C