# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
لاهیجان
 
59
C
2
لاهیجان
 
0
C
3
لاهیجان
 
96
A+
4
لاهیجان
 
87
A
5
لاهیجان
 
0
C
6
لاهیجان
 
0
C