# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
2
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
4
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
5
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C