# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+