# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
 
0
C
2
لامرد
فارسی