مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Education Experiences
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://jee.iaulamerd.ac.ir/
دفتر مجله لامرد
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-5731
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه journal@ialamerd.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 5 - تابستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی اصغر ماشینچی مدیر مسئول
2 سید احمد هاشمی سردبیر
3 عباس قلتاش مدیر داخلی
4 علی اصغر ماشینچی اعضای هیات تحریریه
5 سید احمد هاشمی اعضای هیات تحریریه
6 عباس قلتاش اعضای هیات تحریریه
7 علیرضا عراقیه اعضای هیات تحریریه
8 نادر سلیمانی اعضای هیات تحریریه
9 Huijuan Xue اعضای هیات تحریریه
10 Genute Gedviline اعضای هیات تحریریه
11 Julia Drobotenko اعضای هیات تحریریه
12 A.Valentine Duseke اعضای هیات تحریریه
13 علی اصغر ماشینچی مدیر مسئول