مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Education Experiences
آدرس وب سایت نشریه
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز لامرد
موضوع علوم انسانی / علوم تربیتی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-07-01
آخرین دوره و شماره اطلاعات آخرین شماره انتشار ثبت نشده است.
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 علی اصغر ماشینچی مدیر مسئول
2 سید احمد هاشمی سردبیر
3 عباس قلتاش مدیر داخلی
4 علی اصغر ماشینچی اعضای هیات تحریریه
5 سید احمد هاشمی اعضای هیات تحریریه
6 عباس قلتاش اعضای هیات تحریریه
7 علیرضا عراقیه اعضای هیات تحریریه
8 نادر سلیمانی اعضای هیات تحریریه
9 Huijuan Xue اعضای هیات تحریریه
10 Genute Gedviline اعضای هیات تحریریه
11 Julia Drobotenko اعضای هیات تحریریه
12 A.Valentine Duseke اعضای هیات تحریریه