# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
جهرم
 
96
A+