# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
2
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B