# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
بروجرد
 
90
A+
2
بروجرد
 
0
C
3
بروجرد
 
79
B