# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
2
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B