# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
زنجان
 
71
B
 
80
A
2
زنجان
 
66
B
 
78
B