# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
زنجان
 
71
B
2
زنجان
 
66
B