# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
انگلیسی
 
0
C
 
29
C
 
0
C
2
واحد بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
3
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
4
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
6
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
7
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
10
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
اهواز
انگلیسی
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
12
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
13
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
14
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
19
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
21
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
22
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
24
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
25
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
26
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
27
واحد کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
علی آبادکتول
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
29
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
30
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
33
لامرد
انگلیسی
 
54
C
 
67
B
34
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
36
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
37
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
39
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
40
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
نجف‌آباد
انگلیسی
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
42
علوم دارویی
انگلیسی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
43
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
45
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
46
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
47
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
48
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
49
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
50
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
51
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
52
اراک
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
54
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
55
شهرضا
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
58
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
62
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
63
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
64
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
واحد ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
67
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
69
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
71
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
73
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
74
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
75
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
76
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
78
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
81
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
82
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
84
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
85
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
86
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
89
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
90
همدان
فارسی
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
91
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
92
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
93
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
94
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
96
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
98
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
100
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
101
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
102
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
103
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
104
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
107
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
108
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
109
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
110
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
111
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
112
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
114
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
115
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
117
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
119
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
120
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
121
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
122
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
123
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
124
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
127
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
129
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
130
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
132
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
134
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
137
فارسی
 
0
C
138
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
139
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
140
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
141
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
142
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
143
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
144
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
145
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
146
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
147
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
148
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
149
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
150
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
151
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
152
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
153
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
154
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
155
جهرم
فارسی
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
156
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
158
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
159
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
160
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
161
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
162
اراک
فارسی
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
163
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
164
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
165
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
166
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
167
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
168
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
169
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
170
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
172
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
173
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
175
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
176
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
178
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
179
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
180
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
181
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
182
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
183
شوشتر
فارسی
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
184
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
185
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
186
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
187
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
188
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
189
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
190
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
191
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
192
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
193
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
194
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
195
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
196
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
197
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
198
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
199
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
200
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
201
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
202
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
203
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
204
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
205
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
206
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
207
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
208
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
209
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
210
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
211
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
212
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
213
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
214
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
215
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
216
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
217
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
218
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
219
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
220
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
221
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
222
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
223
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
224
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
225
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
226
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
227
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
228
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
229
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
230
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
231
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
232
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
233
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
234
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
235
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
236
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
237
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
238
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
239
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
240
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
241
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
242
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
243
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+