# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
2
مشهد
3
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
4
سمنان
 
50
C
 
57
C
5
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
6
یزد
 
34
C
 
76
B
7
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
8
ورامین
 
76
B
 
77
B
9
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
11
اهواز
 
40
C
 
60
C
12
قوچان
 
93
A+
 
88
A
13
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
14
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
15
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
16
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
17
چالوس
 
0
C
 
0
C
18
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
19
چالوس
 
0
C
 
0
C
20
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
21
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
22
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
23
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
24
گرمسار
 
0
C
 
0
C
25
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
26
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
27
اهر
 
46
C
 
0
C
28
تنکابن
 
0
C
 
0
C
29
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
30
اهواز
 
86
A
 
80
A
31
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
32
مشهد
33
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
34
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
35
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
36
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
37
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
38
ساوه
 
0
C
 
0
C
39
مرودشت
 
74
B
 
66
B
40
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
41
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
42
اراک
 
0
C
 
0
C
43
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
44
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
45
یزد
 
0
C
 
0
C
46
کرج
 
88
A
 
92
A+
47
چالوس
 
0
C
 
0
C
48
ساوه
 
0
C
 
0
C
49
جیرفت
 
0
C
 
0
C
50
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
51
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
52
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
53
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
54
اراک
 
0
C
 
0
C
55
اراک
 
0
C
 
0
C
56
اهواز
 
81
A
 
82
A
57
بیرجند
 
0
C
 
0
C
58
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
59
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
60
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
61
چالوس
 
0
C
 
0
C
62
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
63
مشهد
 
63
C
 
48
C
64
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
65
کرج
 
47
C
 
72
B
66
کرج
 
0
C
 
0
C
67
سنندج
 
0
C
 
0
C
68
گرمسار
 
66
B
 
74
B
69
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
70
جیرفت
 
0
C
 
0
C
71
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
72
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
73
دزفول
 
59
C
 
0
C
74
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
75
اراک
 
93
A+
 
74
B
76
بوشهر
 
0
C
 
0
C
77
تاکستان
 
64
C
 
62
C
78
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
79
دزفول
 
0
C
 
0
C
80
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
81
شاهرود
 
0
C
 
0
C
82
رشت
83
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
84
ورامین
 
0
C
 
64
C
85
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
86
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
87
کرج
 
30
C
 
0
C
88
شاهرود
 
0
C
 
0
C
89
اهواز
 
77
B
 
80
A
90
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
91
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
92
زاهدان
 
0
C
 
0
C
93
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
94
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
95
ملایر
 
0
C
 
0
C
96
ساری
 
67
B
 
0
C
97
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
98
بوشهر
 
0
C
 
0
C
99
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
100
مشهد
 
42
C
 
58
C
101
بابل
 
75
B
 
81
A
102
شبستر
 
0
C
 
0
C
103
چالوس
 
0
C
 
0
C
104
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
105
شیراز
 
0
C
 
0
C
106
اراک
 
30
C
 
0
C
107
اهر
 
44
C
 
0
C
108
شیراز
 
0
C
 
0
C
109
ورامین
 
0
C
 
0
C
110
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
111
گچساران
 
0
C
 
0
C
112
شوشتر
 
0
C
 
0
C
113
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
114
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
115
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
116
تنکابن
 
0
C
 
0
C
117
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
118
بوشهر
 
0
C
 
60
C
119
سمنان
 
79
B
 
73
B
120
یاسوج
 
0
C
 
0
C
121
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
122
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C