# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
2
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
4
مشهد
 
0
C
5
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
6
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
7
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
8
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
9
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
10
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
11
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
12
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
13
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
14
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
17
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
21
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
24
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
25
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
27
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
30
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
31
لامرد
 
54
C
32
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
34
مشهد
 
0
C
35
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
36
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
37
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
38
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
39
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
40
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
42
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
43
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
44
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
45
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
46
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
47
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
49
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
50
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
53
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
57
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
 
81
A
58
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
60
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
63
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
66
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
67
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
69
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
73
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
74
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
76
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
77
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
78
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
79
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
80
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
83
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
84
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
86
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
87
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
88
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
89
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
93
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
94
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
95
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
97
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
99
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
100
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
101
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
102
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
103
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
104
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
107
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
108
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
111
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
115
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
37
C
116
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
118
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
119
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
121
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
123
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
125
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
126
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
127
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
129
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
131
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
132
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
134
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
135
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
136
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
137
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
139
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
140
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
141
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
142
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
143
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
144
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
145
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
146
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
147
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
148
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
149
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
150
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
151
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
152
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
153
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
154
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
155
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
156
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
157
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
158
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
159
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
160
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
161
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
162
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
163
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
165
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
166
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
167
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
168
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
169
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
170
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
171
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
172
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
173
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
176
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
178
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
179
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
180
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
181
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
182
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
183
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
184
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
185
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
186
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
187
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
188
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
189
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
190
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
191
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
192
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
193
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
194
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
195
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
196
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
197
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
198
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
199
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
200
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
201
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C