# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
 
0
C
2
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
 
65
B
3
قائمشهر
انگلیسی 2676-7007
 
0
C
 
0
C
 
30
C
 
0
C
4
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
 
36
C
5
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
6
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
 
42
C
7
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
 
81
A
8
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
9
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
10
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
96
A+
11
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
 
96
A+
12
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
اهواز
انگلیسی 2228-6888
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
 
0
C
14
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
15
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
 
0
C
16
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-6743
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
 
76
B
19
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
 
85
A
22
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
 
81
A
24
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
25
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
 
50
C
27
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
 
79
B
28
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
0
C
30
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
 
76
B
34
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
 
78
B
35
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
 
0
C
36
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
38
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
34
C
39
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
 
91
A+
40
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
علوم دارویی
انگلیسی 2383-0344
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
 
89
A
42
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
میبد
انگلیسی
44
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
 
84
A
45
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
 
0
C
46
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
 
82
A
47
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
 
64
C
48
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
 
0
C
49
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
 
67
B
50
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
51
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
 
39
C
52
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
 
0
C
54
اراک
انگلیسی 2008-1030
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
56
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
 
96
A+
60
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
جیرفت
انگلیسی 2008-7861
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
64
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
 
0
C
65
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
 
30
C
67
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
70
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
 
32
C
73
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
 
0
C
74
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
 
0
C
75
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
 
70
B
80
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
 
84
A
81
کرمان
فارسی
 
0
C
82
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
 
83
A
86
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
 
87
A
87
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
 
84
A
88
ابهر
فارسی 2008 4285
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
90
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
 
88
A
91
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
 
90
A+
93
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
 
0
C
95
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
 
0
C
97
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
 
0
C
98
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
 
0
C
99
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
 
71
B
100
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
 
69
B
103
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
 
85
A
104
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
 
0
C
105
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
106
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
 
0
C
107
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
 
89
A
109
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
 
81
A
110
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
73
B
113
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
 
34
C
114
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
 
0
C
115
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
 
67
B
116
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
86
A
119
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
120
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
 
0
C
121
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
 
75
B
122
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
 
0
C
123
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
 
0
C
125
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
127
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
فارسی
 
0
C
 
0
C
129
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
 
73
B
131
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
132
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
 
74
B
133
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
134
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
 
87
A
135
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
 
80
A
136
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
137
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
 
73
B
139
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
 
78
B
140
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
 
69
B
141
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
 
89
A
143
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
144
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
145
جهرم
فارسی 2008-3068
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
 
88
A
146
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
147
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
 
65
B
148
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
 
79
B
149
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
 
0
C
150
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
151
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
 
82
A
152
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
 
31
C
153
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
 
77
B
154
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
 
0
C
155
تهران شمال
فارسی 2008-629x
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
 
74
B
156
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
159
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
160
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
161
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
162
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
163
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
165
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
 
69
B
166
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
 
66
B
167
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
168
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
169
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
 
0
C
170
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
 
73
B
172
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
173
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
 
0
C
174
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
 
0
C
175
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
176
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1563-4809
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
 
89
A
178
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
179
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
180
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
 
0
C
181
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
182
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
183
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
184
قزوین
فارسی
185
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
186
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
187
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
188
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
 
0
C
189
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
190
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
191
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
192
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
 
82
A
193
مرند
فارسی
194
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
 
69
B
195
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
196
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
82
A
197
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
198
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
199
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
200
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
201
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
 
87
A
202
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
203
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9619
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
 
70
B
204
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
205
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
 
91
A+
206
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
207
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
208
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8663
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
 
38
C
209
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
 
69
B
210
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
211
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
212
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
213
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
 
0
C
214
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
215
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
 
71
B
216
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
217
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
 
0
C
218
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
219
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
220
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
221
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
 
65
B
222
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
 
70
B