# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
3
واحد بندر انزلی
 
0
C
4
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
5
تهران جنوب
 
87
A
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
10
تهران جنوب
 
91
A+
11
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
12
اهواز
 
40
C
13
قوچان
 
93
A+
14
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
15
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
16
چالوس
 
0
C
17
تهران جنوب
 
0
C
18
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
19
چالوس
 
0
C
20
تهران مرکزی
 
0
C
21
کرمانشاه
 
98
A+
22
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
23
تهران شمال
 
0
C
24
قائم‌شهر
 
60
C
25
ساوه
 
0
C
26
گرمسار
 
0
C
27
نجف‌آباد
 
79
B
28
واحد کازرون
 
0
C
29
علی آبادکتول
 
0
C
30
اهر
 
46
C
31
تنکابن
 
0
C
32
تهران مرکزی
 
0
C
33
تهران مرکزی
 
0
C
34
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
35
تهران جنوب
 
93
A+
36
فیروزکوه
 
60
C
37
تهران مرکزی
 
80
A
38
تهران جنوب
 
0
C
39
نجف‌آباد
 
73
B
40
ساوه
 
0
C
41
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
42
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
43
تاکستان
 
0
C
44
اراک
 
0
C
45
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
46
تهران جنوب
 
0
C
47
شهرضا
 
0
C
48
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
49
یزد
 
0
C
50
کرج
 
88
A
51
چالوس
 
0
C
52
ساوه
 
0
C
53
جیرفت
 
0
C
54
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
55
اصفهان (خوراسگان)
 
0
C
56
شیراز
 
0
C
57
تهران شمال
 
0
C
58
واحد ارومیه
 
0
C
59
بندرعباس
 
0
C
60
تهران شمال
 
0
C
61
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
62
اراک
 
0
C
63
اراک
 
0
C
64
اهواز
 
81
A
65
بیرجند
 
0
C
66
شهر قدس
 
67
B
67
لاهیجان
 
0
C
68
اسلامشهر
 
0
C
69
مراغه
 
25
C
70
تهران شمال
 
0
C
71
چالوس
 
0
C
72
تهران مرکزی
 
45
C
73
ابهر
 
15
C
74
شاهرود
 
0
C
75
فیروزآباد
 
0
C
76
تهران جنوب
 
0
C
77
بجنورد
 
50
C
78
تهران جنوب
 
0
C
79
ساوه
 
76
B
80
کرج
 
0
C
81
کرج
 
0
C
82
سنندج
 
0
C
83
چالوس
 
0
C
84
ورامین
 
15
C
85
جیرفت
 
0
C
86
تهران شمال
 
30
C
87
ماهشهر
 
0
C
88
محلات
 
60
C
89
شوشتر
 
0
C
90
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
91
دزفول
 
59
C
92
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
93
بروجرد
 
0
C
94
تهران مرکزی
 
0
C
95
بوشهر
 
0
C
96
تاکستان
 
64
C
97
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
98
دزفول
 
0
C
99
تهران مرکزی
 
0
C
100
خرم آباد
 
0
C
101
شاهرود
 
0
C
102
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
103
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
104
آشتیان
 
0
C
105
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
106
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
107
تهران مرکزی
 
0
C
108
بروجرد
 
79
B
109
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
110
مبارکه
 
81
A
111
تهران شمال
 
0
C
112
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
113
ورامین
 
0
C
114
تهران شمال
 
0
C
115
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
116
کرج
 
30
C
117
جیرفت
 
96
A+
118
شاهرود
 
0
C
119
اهواز
 
71
B
120
کرج
 
0
C
121
اراک
 
79
B
122
فسا
 
0
C
123
تهران شمال
 
60
C
124
اهواز
 
77
B
125
لاهیجان
 
0
C
126
شهر قدس
 
0
C
127
لاهیجان
 
0
C
128
زاهدان
 
0
C
129
زرند
 
35
C
130
قم
 
60
C
131
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
132
ملایر
 
0
C
133
ساری
 
67
B
134
کرج
 
0
C
135
آشتیان
 
0
C
136
آزادشهر
 
0
C
137
شاهرود
 
60
C
138
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
139
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
140
بوشهر
 
0
C
141
اراک
 
0
C
142
شوشتر
 
0
C
143
تهران پزشکی
 
91
A+
144
شبستر
 
0
C
145
تهران جنوب
 
0
C
146
کرج
 
0
C
147
چالوس
 
0
C
148
چالوس
 
0
C
149
تهران مرکزی
 
0
C
150
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
151
شیراز
 
0
C
152
کرج
 
0
C
153
ساری
 
48
C
154
اراک
 
30
C
155
اهر
 
44
C
156
شیراز
 
0
C
157
ورامین
 
0
C
158
تهران مرکزی
 
0
C
159
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
160
تهران مرکزی
 
26
C
161
تهران جنوب
 
30
C
162
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
163
گچساران
 
0
C
164
شیراز
 
0
C
165
شوشتر
 
0
C
166
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
167
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
168
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
169
تهران مرکزی
 
0
C
170
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
171
تهران شمال
 
0
C
172
آزادشهر
 
0
C
173
قم
 
0
C
174
تهران مرکزی
 
0
C
175
تنکابن
 
0
C
176
تهران غرب
 
0
C
177
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
178
تهران جنوب
 
0
C
179
تاکستان
 
32
C
180
بوشهر
 
0
C
181
قشم
 
0
C
182
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
183
یاسوج
 
0
C
184
تهران شمال
 
0
C
185
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
186
شهرکرد
 
89
A
187
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
188
گرمسار
 
0
C
189
تهران مرکزی
 
0
C