# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
2
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
3
واحد بندر انزلی
 
0
C
4
مشهد
5
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
6
سمنان
 
50
C
 
57
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
8
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
9
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
10
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
11
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
12
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
13
اهواز
 
40
C
 
60
C
14
قوچان
 
93
A+
 
88
A
15
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
16
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
17
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
18
چالوس
 
0
C
 
0
C
19
چالوس
 
0
C
 
0
C
20
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
21
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
22
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
23
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
24
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
25
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
26
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
27
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
28
اهر
 
46
C
 
0
C
29
تنکابن
 
0
C
 
0
C
30
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
31
اهواز
 
86
A
 
80
A
32
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
33
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
34
مشهد
35
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
36
شیراز
 
98
A+
 
84
A
37
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
38
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
39
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
40
ساوه
 
0
C
 
0
C
41
مرودشت
 
74
B
 
66
B
42
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
43
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
44
شیراز
 
79
B
 
72
B
45
اراک
 
0
C
 
0
C
46
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
47
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
48
شهرضا
 
0
C
 
0
C
49
یزد
 
0
C
 
0
C
50
کرج
 
88
A
 
92
A+
51
ساوه
 
0
C
 
0
C
52
جیرفت
 
0
C
 
0
C
53
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
54
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
55
شیراز
 
0
C
 
0
C
56
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
57
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
58
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
59
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
60
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
61
اراک
 
0
C
 
0
C
62
اراک
 
0
C
 
0
C
63
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
64
نور
 
85
A
 
73
B
65
بیرجند
 
0
C
 
0
C
66
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
67
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
68
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
69
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
70
رودهن
 
86
A
 
74
B
71
شوشتر
 
71
B
 
68
B
72
چالوس
 
0
C
 
0
C
73
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
74
مشهد
 
63
C
 
48
C
75
ابهر
 
15
C
 
0
C
76
شاهرود
 
0
C
 
0
C
77
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
78
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
79
بجنورد
 
50
C
 
71
B
80
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
81
ساوه
 
76
B
 
74
B
82
کرج
 
47
C
 
72
B
83
کرج
 
0
C
 
0
C
84
سنندج
 
0
C
 
0
C
85
چالوس
 
0
C
 
0
C
86
گرمسار
 
66
B
 
74
B
87
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
88
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
89
جیرفت
 
0
C
 
0
C
90
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
91
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
92
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
93
محلات
 
60
C
 
0
C
94
شوشتر
 
0
C
 
0
C
95
دزفول
 
59
C
 
0
C
96
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
97
اراک
 
93
A+
 
74
B
98
بروجرد
 
0
C
 
0
C
99
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
100
بوشهر
 
0
C
 
0
C
101
تاکستان
 
64
C
 
62
C
102
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
103
دزفول
 
0
C
 
0
C
104
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
105
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
106
شاهرود
 
0
C
 
0
C
107
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
108
آشتیان
 
0
C
 
0
C
109
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
110
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
111
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
112
بروجرد
 
79
B
 
72
B
113
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
114
مبارکه
 
81
A
 
86
A
115
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
116
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
117
ورامین
 
0
C
 
64
C
118
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
119
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
120
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
121
کرج
 
30
C
 
0
C
122
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
123
شاهرود
 
0
C
 
0
C
124
تنکابن
 
74
B
 
81
A
125
کرج
 
0
C
 
0
C
126
اراک
 
79
B
 
80
A
127
مشهد
 
60
C
 
66
B
128
گرمسار
 
62
C
 
82
A
129
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
130
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
131
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
132
زاهدان
 
0
C
 
0
C
133
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
134
تبریز
 
89
A
 
94
A+
135
زرند
 
35
C
 
0
C
136
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
137
ملایر
 
0
C
 
0
C
138
ساری
 
67
B
 
0
C
139
کرج
 
0
C
 
0
C
140
آشتیان
 
0
C
 
0
C
141
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
142
شاهرود
 
60
C
 
70
B
143
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
144
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
145
بوشهر
 
0
C
 
0
C
146
اراک
 
0
C
 
0
C
147
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
148
مشهد
 
42
C
 
58
C
149
بابل
 
75
B
 
81
A
150
شبستر
 
0
C
 
0
C
151
ابهر
 
56
C
 
0
C
152
چالوس
 
0
C
 
0
C
153
چالوس
 
0
C
 
0
C
154
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
155
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
156
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
157
شیراز
 
0
C
 
0
C
158
کرج
 
0
C
 
0
C
159
اراک
 
30
C
 
0
C
160
شیراز
 
0
C
 
0
C
161
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
162
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
163
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
164
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
165
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
166
گچساران
 
0
C
 
0
C
167
شیراز
 
0
C
 
0
C
168
شوشتر
 
0
C
 
0
C
169
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
170
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
171
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
172
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
173
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
174
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
175
قم
 
34
C
 
68
B
176
ابهر
 
0
C
 
0
C
177
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
178
تنکابن
 
0
C
 
0
C
179
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
180
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
181
تاکستان
 
32
C
 
62
C
182
بوشهر
 
0
C
 
60
C
183
قشم
 
0
C
 
0
C
184
یاسوج
 
0
C
 
0
C
185
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
186
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
187
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
188
گرمسار
 
76
B
 
88
A
189
گرمسار
 
0
C
 
0
C
190
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C