# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
 
0
C
2
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
3
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
4
مشهد
 
0
C
 
0
C
5
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
 
30
C
6
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
7
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
9
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
10
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
12
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
13
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
14
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
16
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
17
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
22
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
24
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
25
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
27
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
28
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
29
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
30
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
32
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
35
لامرد
 
54
C
 
67
B
36
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
38
مشهد
 
0
C
 
0
C
39
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
41
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
42
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
43
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
44
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
45
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
47
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
48
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
49
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
50
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
51
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
52
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
53
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
54
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
56
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
57
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
60
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
64
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
65
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
66
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
68
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
70
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
72
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
73
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
74
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
75
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
78
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
79
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
80
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
82
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
85
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
86
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
88
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
89
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
90
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
93
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
94
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
43
C
95
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
96
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
98
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
99
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
101
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
103
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
105
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
106
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
107
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
108
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
109
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
111
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
112
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
113
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
114
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
115
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
116
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
117
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
118
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
120
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
121
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
123
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
125
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
126
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
44
C
127
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
128
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
129
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
130
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
131
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
134
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
136
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
137
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
139
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
140
رشت
 
0
C
 
71
B
141
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
143
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
30
C
144
 
0
C
145
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
146
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
147
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
148
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
149
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
150
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
151
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
152
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
153
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
154
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
155
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
156
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
157
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
158
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
159
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
 
0
C
160
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
161
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
162
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
163
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
164
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
165
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
166
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
167
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
168
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
169
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
170
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
171
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
172
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
173
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
174
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
175
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
176
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
177
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
178
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
179
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
180
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
181
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
182
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
183
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
184
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
185
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
186
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
187
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
188
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
189
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
190
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
191
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
192
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
193
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
194
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
195
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
196
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
197
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
198
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
199
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
200
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
201
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
202
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
203
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
204
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
205
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
206
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
207
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
208
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
209
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
210
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
211
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
212
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
213
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
214
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
215
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
216
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
217
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
218
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
219
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
220
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
221
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
222
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
223
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
224
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
225
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
226
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
227
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
228
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
229
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
230
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
231
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
232
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
233
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
234
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
235
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
236
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
237
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
238
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
239
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
38
C
240
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
241
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
242
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
243
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
244
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
245
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
246
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
247
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
248
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
249
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
250
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
251
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
252
سمنان
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
253
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
254
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
255
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
256
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
257
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
258
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
259
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
260
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
261
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+