# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
2
واحد بندر انزلی
 
0
C
3
مشهد
4
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
5
اصفهان (خوراسگان)
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
7
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
8
قوچان
 
93
A+
 
88
A
9
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
11
چالوس
 
0
C
 
0
C
12
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
13
چالوس
 
0
C
 
0
C
14
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
15
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
16
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
17
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
18
ساوه
 
0
C
 
34
C
19
گرمسار
 
0
C
 
0
C
20
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
21
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
22
اهر
 
46
C
 
0
C
23
تنکابن
 
0
C
 
0
C
24
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
25
اهواز
 
86
A
 
80
A
26
لامرد
27
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
28
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
29
مشهد
30
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
31
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
32
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
33
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
34
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
35
ساوه
 
0
C
 
0
C
36
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
37
شیراز
 
79
B
 
72
B
38
اراک
 
0
C
 
0
C
39
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
40
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
41
شهرضا
 
0
C
 
0
C
42
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
43
یزد
 
0
C
 
0
C
44
کرج
 
88
A
 
92
A+
45
چالوس
 
0
C
 
0
C
46
ساوه
 
0
C
 
0
C
47
جیرفت
 
0
C
 
0
C
48
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
49
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
50
شیراز
 
0
C
 
0
C
51
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
52
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
53
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
54
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
55
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
56
اراک
 
0
C
 
0
C
57
اراک
 
0
C
 
0
C
58
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
59
بیرجند
 
0
C
 
0
C
60
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
61
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
62
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
63
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
64
چالوس
 
0
C
 
0
C
65
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
66
ابهر
 
15
C
 
0
C
67
خوی
 
0
C
 
0
C
68
شاهرود
 
0
C
 
0
C
69
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
70
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
71
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
72
ساوه
 
76
B
 
74
B
73
کرج
 
0
C
 
0
C
74
سنندج
 
0
C
 
0
C
75
چالوس
 
0
C
 
0
C
76
گرمسار
 
66
B
 
74
B
77
ورامین
 
15
C
 
0
C
78
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
79
جیرفت
 
0
C
 
0
C
80
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
81
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
82
محلات
 
60
C
 
0
C
83
شوشتر
 
0
C
 
0
C
84
دزفول
 
59
C
 
0
C
85
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
86
اراک
 
93
A+
 
37
C
87
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
88
بروجرد
 
0
C
 
0
C
89
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
90
بوشهر
 
0
C
 
0
C
91
تاکستان
 
64
C
 
62
C
92
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
93
دزفول
 
0
C
 
0
C
94
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
95
شاهرود
 
0
C
 
0
C
96
رشت
97
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
98
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
99
آشتیان
 
0
C
 
0
C
100
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
101
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
102
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
103
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
104
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
105
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
106
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
107
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
108
کرج
 
30
C
 
0
C
109
شاهرود
 
0
C
 
0
C
110
کرج
 
0
C
 
0
C
111
سنندج
 
56
C
 
77
B
112
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
113
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
114
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
115
زاهدان
 
0
C
 
0
C
116
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
117
ملایر
 
0
C
 
0
C
118
ساری
 
67
B
 
0
C
119
کرج
 
0
C
 
0
C
120
آشتیان
 
0
C
 
0
C
121
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
122
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
123
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
124
زنجان
 
71
B
 
80
A
125
بوشهر
 
0
C
 
0
C
126
اراک
 
0
C
 
0
C
127
مشهد
 
42
C
 
58
C
128
شبستر
 
0
C
 
0
C
129
ابهر
 
56
C
 
0
C
130
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
131
چالوس
 
0
C
 
0
C
132
چالوس
 
0
C
 
0
C
133
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
134
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
135
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
136
شیراز
 
0
C
 
0
C
137
مشهد
 
60
C
 
39
C
138
کرج
 
0
C
 
0
C
139
اراک
 
30
C
 
0
C
140
اهر
 
44
C
 
0
C
141
شیراز
 
0
C
 
0
C
142
ورامین
 
0
C
 
0
C
143
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
144
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
145
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
146
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
147
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
148
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
149
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
150
گچساران
 
0
C
 
0
C
151
شیراز
 
0
C
 
0
C
152
شوشتر
 
0
C
 
0
C
153
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
154
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
155
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
156
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
157
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
158
قم
 
34
C
 
68
B
159
ابهر
 
0
C
 
0
C
160
تنکابن
 
0
C
 
0
C
161
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
162
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
163
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
164
بوشهر
 
0
C
 
60
C
165
قشم
 
0
C
 
0
C
166
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
167
یاسوج
 
0
C
 
0
C
168
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
169
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
170
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
171
گرمسار
 
0
C
 
0
C
172
رودهن
 
83
A
 
76
B
173
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C