# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
2
مشهد
3
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
4
اصفهان (خوراسگان)
5
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
6
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
7
ورامین
 
76
B
 
77
B
8
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
10
اهواز
 
40
C
 
60
C
11
قوچان
 
93
A+
 
88
A
12
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
13
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
14
چالوس
 
0
C
 
0
C
15
چالوس
 
0
C
 
0
C
16
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
17
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
18
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
19
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
20
گرمسار
 
0
C
 
0
C
21
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
22
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
23
اهر
 
46
C
 
0
C
24
تنکابن
 
0
C
 
0
C
25
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
26
اهواز
 
86
A
 
80
A
27
لامرد
28
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
29
مشهد
30
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
31
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
32
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
33
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
34
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
35
ساوه
 
0
C
 
0
C
36
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
37
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
38
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
39
شیراز
 
79
B
 
72
B
40
اراک
 
0
C
 
0
C
41
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
42
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
43
شهرضا
 
0
C
 
0
C
44
یزد
 
0
C
 
0
C
45
کرج
 
88
A
 
92
A+
46
چالوس
 
0
C
 
0
C
47
ساوه
 
0
C
 
0
C
48
جیرفت
 
0
C
 
0
C
49
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
50
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
51
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
52
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
53
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
54
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
55
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
56
اراک
 
0
C
 
0
C
57
اراک
 
0
C
 
0
C
58
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
59
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
60
بیرجند
 
0
C
 
0
C
61
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
62
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
63
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
64
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
65
چالوس
 
0
C
 
0
C
66
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
67
مشهد
 
63
C
 
48
C
68
ابهر
 
15
C
 
0
C
69
خوی
 
0
C
 
0
C
70
شاهرود
 
0
C
 
0
C
71
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
72
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
73
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
74
ساوه
 
76
B
 
74
B
75
کرج
 
47
C
 
72
B
76
کرج
 
0
C
 
0
C
77
سنندج
 
0
C
 
0
C
78
چالوس
 
0
C
 
0
C
79
گرمسار
 
66
B
 
74
B
80
ورامین
 
15
C
 
0
C
81
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
82
جیرفت
 
0
C
 
0
C
83
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
84
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
85
محلات
 
60
C
 
0
C
86
شوشتر
 
0
C
 
0
C
87
پرند
 
70
B
 
88
A
88
دزفول
 
59
C
 
0
C
89
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
90
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
91
بروجرد
 
0
C
 
0
C
92
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
93
بوشهر
 
0
C
 
0
C
94
رودهن
 
63
C
 
70
B
95
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
96
دزفول
 
0
C
 
0
C
97
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
98
شاهرود
 
0
C
 
0
C
99
رشت
100
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
101
آشتیان
 
0
C
 
0
C
102
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
103
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
104
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
105
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
106
مبارکه
 
81
A
 
86
A
107
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
108
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
109
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
110
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
111
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
112
کرج
 
30
C
 
0
C
113
شاهرود
 
0
C
 
0
C
114
کرج
 
0
C
 
0
C
115
اراک
 
79
B
 
80
A
116
مشهد
 
60
C
 
66
B
117
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
118
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
119
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
120
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
121
زاهدان
 
0
C
 
0
C
122
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
123
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
124
ملایر
 
0
C
 
0
C
125
ساری
 
67
B
 
0
C
126
کرج
 
0
C
 
0
C
127
آشتیان
 
0
C
 
0
C
128
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
129
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
130
بوشهر
 
0
C
 
0
C
131
اراک
 
0
C
 
0
C
132
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
133
مشهد
 
42
C
 
58
C
134
شبستر
 
0
C
 
0
C
135
ابهر
 
56
C
 
0
C
136
چالوس
 
0
C
 
0
C
137
چالوس
 
0
C
 
0
C
138
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
139
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
140
شیراز
 
0
C
 
0
C
141
مشهد
 
60
C
 
39
C
142
کرج
 
0
C
 
0
C
143
اراک
 
30
C
 
0
C
144
اهر
 
44
C
 
0
C
145
شیراز
 
0
C
 
0
C
146
ورامین
 
0
C
 
0
C
147
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
148
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
149
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
150
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
151
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
152
گچساران
 
0
C
 
0
C
153
شیراز
 
0
C
 
0
C
154
شوشتر
 
0
C
 
0
C
155
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
156
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
157
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
158
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
159
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
160
قم
 
34
C
 
68
B
161
ابهر
 
0
C
 
0
C
162
تنکابن
 
0
C
 
0
C
163
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
164
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
165
بوشهر
 
0
C
 
60
C
166
قشم
 
0
C
 
0
C
167
یاسوج
 
0
C
 
0
C
168
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
169
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
170
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
171
گرمسار
 
0
C
 
0
C
172
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C