# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
2
واحد بندر انزلی
 
0
C
3
مشهد
4
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
5
اصفهان (خوراسگان)
6
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
7
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
8
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
9
ورامین
 
76
B
 
77
B
10
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
11
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
12
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
13
قوچان
 
93
A+
 
88
A
14
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
15
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
16
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
17
چالوس
 
0
C
 
0
C
18
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
19
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
20
چالوس
 
0
C
 
0
C
21
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
22
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
23
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
24
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
25
گرمسار
 
0
C
 
0
C
26
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
27
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
28
اهر
 
46
C
 
0
C
29
تنکابن
 
0
C
 
0
C
30
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
31
اهواز
 
86
A
 
80
A
32
لامرد
33
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
34
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
35
مشهد
36
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
37
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
38
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
39
ساوه
 
0
C
 
0
C
40
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
41
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
42
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
43
شیراز
 
79
B
 
72
B
44
اراک
 
0
C
 
0
C
45
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
46
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
47
شهرضا
 
0
C
 
0
C
48
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
49
یزد
 
0
C
 
0
C
50
کرج
 
88
A
 
92
A+
51
چالوس
 
0
C
 
0
C
52
ساوه
 
0
C
 
0
C
53
جیرفت
 
0
C
 
0
C
54
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
55
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
56
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
57
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
58
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
59
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
60
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
61
اراک
 
0
C
 
0
C
62
اراک
 
0
C
 
0
C
63
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
64
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
65
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
66
بیرجند
 
0
C
 
0
C
67
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
68
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
69
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
70
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
71
چالوس
 
0
C
 
0
C
72
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
73
مشهد
 
63
C
 
48
C
74
ابهر
 
15
C
 
0
C
75
خوی
 
0
C
 
0
C
76
شاهرود
 
0
C
 
0
C
77
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
78
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
79
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
80
دهاقان
 
60
C
 
70
B
81
ساوه
 
76
B
 
74
B
82
کرج
 
47
C
 
72
B
83
کرج
 
0
C
 
0
C
84
سنندج
 
0
C
 
0
C
85
چالوس
 
0
C
 
0
C
86
گرمسار
 
66
B
 
74
B
87
ورامین
 
15
C
 
0
C
88
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
89
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
90
جیرفت
 
0
C
 
0
C
91
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
92
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
93
محلات
 
60
C
 
0
C
94
شوشتر
 
0
C
 
0
C
95
پرند
 
70
B
 
88
A
96
دزفول
 
59
C
 
0
C
97
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
98
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
99
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
100
بروجرد
 
0
C
 
0
C
101
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
102
بوشهر
 
0
C
 
0
C
103
رودهن
 
63
C
 
70
B
104
تاکستان
 
64
C
 
62
C
105
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
106
دزفول
 
0
C
 
0
C
107
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
108
شاهرود
 
0
C
 
0
C
109
رشت
110
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
111
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
112
آشتیان
 
0
C
 
0
C
113
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
114
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
115
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
116
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
117
مبارکه
 
81
A
 
86
A
118
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
119
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
120
ورامین
 
0
C
 
64
C
121
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
122
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
123
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
124
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
125
کرج
 
30
C
 
0
C
126
شاهرود
 
0
C
 
0
C
127
کرج
 
0
C
 
0
C
128
اراک
 
79
B
 
80
A
129
مشهد
 
60
C
 
66
B
130
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
131
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
132
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
133
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
134
زاهدان
 
0
C
 
0
C
135
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
136
ملایر
 
0
C
 
0
C
137
ساری
 
67
B
 
0
C
138
کرج
 
0
C
 
0
C
139
آشتیان
 
0
C
 
0
C
140
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
141
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
142
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
143
بوشهر
 
0
C
 
0
C
144
اراک
 
0
C
 
0
C
145
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
146
مشهد
 
42
C
 
58
C
147
شبستر
 
0
C
 
0
C
148
ابهر
 
56
C
 
0
C
149
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
150
چالوس
 
0
C
 
0
C
151
چالوس
 
0
C
 
0
C
152
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
153
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
154
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
155
شیراز
 
0
C
 
0
C
156
مشهد
 
60
C
 
39
C
157
کرج
 
0
C
 
0
C
158
اراک
 
30
C
 
0
C
159
اهر
 
44
C
 
0
C
160
شیراز
 
0
C
 
0
C
161
ورامین
 
0
C
 
0
C
162
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
163
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
164
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
165
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
166
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
167
گچساران
 
0
C
 
0
C
168
شیراز
 
0
C
 
0
C
169
شوشتر
 
0
C
 
0
C
170
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
171
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
172
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
173
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
174
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
175
قم
 
34
C
 
68
B
176
ابهر
 
0
C
 
0
C
177
تنکابن
 
0
C
 
0
C
178
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
179
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
180
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
181
بوشهر
 
0
C
 
60
C
182
قشم
 
0
C
 
0
C
183
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
184
یاسوج
 
0
C
 
0
C
185
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
186
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
187
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
188
گرمسار
 
0
C
 
0
C
189
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C