# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
علی آبادکتول
 
0
C
3
واحد بندر انزلی
 
0
C
4
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
5
اصفهان (خوراسگان)
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
7
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
11
چالوس
 
0
C
12
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
13
چالوس
 
0
C
14
تهران مرکزی
 
79
B
15
تهران مرکزی
 
0
C
16
کرمانشاه
 
98
A+
17
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
18
تهران شمال
 
0
C
19
قائم‌شهر
 
60
C
20
ساوه
 
0
C
21
گرمسار
 
0
C
22
نجف‌آباد
 
79
B
23
واحد کازرون
 
0
C
24
اهر
 
46
C
25
تنکابن
 
0
C
26
تهران مرکزی
 
0
C
27
لامرد
28
تهران مرکزی
 
0
C
29
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
30
مشهد
31
تهران جنوب
 
93
A+
32
فیروزکوه
 
60
C
33
تهران مرکزی
 
84
A
34
تهران جنوب
 
15
C
35
نجف‌آباد
 
73
B
36
علوم دارویی
 
81
A
37
ساوه
 
0
C
38
شهر قدس
 
98
A+
39
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
40
خمینی شهر
 
83
A
41
شیراز
 
79
B
42
اراک
 
0
C
43
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
44
شهرضا
 
0
C
45
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
46
یزد
 
0
C
47
کرج
 
88
A
48
چالوس
 
0
C
49
ساوه
 
0
C
50
جیرفت
 
0
C
51
مشهد
52
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
53
شیراز
 
0
C
54
تهران شمال
 
0
C
55
واحد ارومیه
 
0
C
56
بندرعباس
 
0
C
57
تهران شمال
 
0
C
58
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
59
اراک
 
0
C
60
اراک
 
0
C
61
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
62
بیرجند
 
0
C
63
شهر قدس
 
67
B
64
لاهیجان
 
0
C
65
اسلامشهر
 
0
C
66
مراغه
 
25
C
67
تهران شمال
 
0
C
68
خوی
 
69
B
69
چالوس
 
0
C
70
تهران مرکزی
 
45
C
71
ابهر
 
15
C
72
خوی
 
0
C
73
شاهرود
 
0
C
74
فیروزآباد
 
0
C
75
تهران جنوب
 
24
C
76
بجنورد
 
50
C
77
تهران جنوب
 
0
C
78
ساوه
 
76
B
79
کرج
 
47
C
80
کرج
 
0
C
81
سنندج
 
0
C
82
چالوس
 
0
C
83
گرمسار
 
66
B
84
ورامین
 
15
C
85
آیت الله آملی
 
60
C
86
جیرفت
 
0
C
87
تهران شمال
 
30
C
88
ماهشهر
 
0
C
89
محلات
 
60
C
90
شوشتر
 
0
C
91
پرند
 
70
B
92
دزفول
 
59
C
93
اراک
 
93
A+
94
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
95
بروجرد
 
0
C
96
تهران مرکزی
 
0
C
97
بوشهر
 
0
C
98
تاکستان
 
64
C
99
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
100
دزفول
 
0
C
101
تهران مرکزی
 
0
C
102
شاهرود
 
0
C
103
رشت
104
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
105
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
106
آشتیان
 
0
C
107
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
108
تهران مرکزی
 
0
C
109
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
110
بروجرد
 
79
B
111
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
112
تبریز
 
27
C
113
تهران شمال
 
0
C
114
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
115
ورامین
 
0
C
116
تهران شمال
 
0
C
117
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
118
کرج
 
30
C
119
شاهرود
 
0
C
120
کرج
 
0
C
121
اراک
 
79
B
122
فسا
 
0
C
123
لاهیجان
 
0
C
124
شهر قدس
 
0
C
125
لاهیجان
 
0
C
126
زاهدان
 
0
C
127
قم
 
60
C
128
ملایر
 
0
C
129
ساری
 
67
B
130
کرج
 
0
C
131
آشتیان
 
0
C
132
شاهرود
 
60
C
133
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
134
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
135
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
136
بوشهر
 
0
C
137
اراک
 
0
C
138
شوشتر
 
0
C
139
شبستر
 
0
C
140
تهران جنوب
 
0
C
141
کرج
 
0
C
142
چالوس
 
0
C
143
چالوس
 
0
C
144
تهران مرکزی
 
0
C
145
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
146
شیراز
 
0
C
147
اهر
 
72
B
148
کرج
 
0
C
149
ساری
 
73
B
150
اراک
 
30
C
151
اهر
 
44
C
152
شیراز
 
0
C
153
ورامین
 
0
C
154
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
155
تهران مرکزی
 
0
C
156
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
157
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
158
تهران مرکزی
 
26
C
159
تهران جنوب
 
30
C
160
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
161
گچساران
 
0
C
162
شیراز
 
0
C
163
شوشتر
 
0
C
164
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
165
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
166
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
167
تهران مرکزی
 
0
C
168
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
169
تهران شمال
 
0
C
170
خلخال
 
84
A
171
قم
 
34
C
172
ابهر
 
0
C
173
تهران مرکزی
 
0
C
174
تنکابن
 
0
C
175
تهران غرب
 
0
C
176
شوشتر
 
58
C
177
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
178
تهران جنوب
 
0
C
179
تاکستان
 
32
C
180
قشم
 
0
C
181
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
182
یاسوج
 
0
C
183
تهران شمال
 
0
C
184
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
185
شهرکرد
 
89
A
186
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
187
گرمسار
 
0
C
188
تهران مرکزی
 
0
C