# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اسلامشهر
انگلیسی
 
0
C
 
29
C
 
0
C
2
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
3
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
4
اسلامشهر
انگلیسی
5
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
6
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
7
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
8
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
10
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
11
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
اهواز
انگلیسی
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
13
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
14
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
15
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
16
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
20
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
22
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
24
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
25
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
27
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
28
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
29
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
30
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
علی آبادکتول
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
32
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
33
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
36
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
38
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
39
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
41
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
نجف‌آباد
انگلیسی
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
43
علوم دارویی
انگلیسی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
44
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
46
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
47
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
48
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
49
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
50
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
51
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
52
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
53
اراک
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
55
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
56
شهرضا
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
62
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
63
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
66
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
68
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
69
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
70
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
72
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
73
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
74
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
75
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
77
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
80
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
82
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
83
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
84
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
87
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
88
همدان
فارسی
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
89
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
90
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
91
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
93
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
95
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
97
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
98
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
100
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
101
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
102
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
103
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
104
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
107
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
108
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
109
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
110
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
111
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
112
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
113
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
114
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
115
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
116
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
117
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
118
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
119
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
120
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
121
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
122
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
123
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
124
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
127
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
129
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
130
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
132
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
134
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
137
فارسی
 
0
C
138
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
139
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
140
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
141
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
142
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
143
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
144
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
145
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
146
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
147
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
148
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
149
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
150
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
151
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
152
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
153
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
154
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
155
جهرم
فارسی
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
156
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
158
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
159
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
160
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
161
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
162
اراک
فارسی
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
163
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
164
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
165
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
166
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
167
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
168
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
169
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
170
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
172
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
173
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
175
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
176
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
178
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
179
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
180
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
181
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
182
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
183
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
184
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
185
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
186
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
187
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
188
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
189
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
190
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
191
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
192
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
193
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
194
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
195
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
196
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
197
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
198
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
199
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
200
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
201
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
202
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
203
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
204
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
205
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
206
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
207
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
208
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
209
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
210
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
211
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
212
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
213
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
214
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
215
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
216
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
217
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
218
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
219
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
220
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
221
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
222
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
223
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
224
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
225
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
226
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
227
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
228
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
229
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
230
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
231
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
232
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
233
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
234
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
235
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
236
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
237
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
238
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
239
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
240
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
241
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
242
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
243
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+