# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
3
علی آبادکتول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
واحد بندر انزلی
 
0
C
 
32
C
5
مشهد
 
0
C
6
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
7
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
8
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
9
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
10
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
11
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
12
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
13
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
16
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
19
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
کرمانشاه
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
21
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
24
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
25
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
اهر
 
46
C
 
0
C
 
0
C
27
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
30
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
 
77
B
32
مشهد
 
0
C
33
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
34
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
35
تهران جنوب
 
15
C
 
0
C
 
0
C
36
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
 
83
A
37
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
38
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
40
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
41
خمینی شهر
 
83
A
 
84
A
 
35
C
42
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
43
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
45
تهران جنوب
 
20
C
 
58
C
 
0
C
46
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
یزد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
49
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
53
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
54
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
58
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
62
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
63
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
64
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
65
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
68
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
69
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
70
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
72
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
73
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
74
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
77
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
79
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
80
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
82
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
84
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
85
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
87
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
88
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
89
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
90
دزفول
 
59
C
 
0
C
 
0
C
91
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
92
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
93
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
97
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
100
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
102
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
103
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
104
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
106
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
107
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
108
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
111
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
112
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
113
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
115
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
116
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
118
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
120
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
121
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
126
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
127
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
128
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
129
ملایر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
ساری
 
67
B
 
0
C
 
0
C
131
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
134
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
135
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
137
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
مشهد
 
42
C
 
58
C
 
38
C
139
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
140
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
141
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
142
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
143
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
144
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
145
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
146
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
147
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
148
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
149
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
150
اراک
 
30
C
 
0
C
 
0
C
151
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
152
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
153
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
154
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
155
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
156
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
157
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
159
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
160
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
161
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
162
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
163
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
165
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
166
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
167
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
168
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
169
تهران غرب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
170
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
تاکستان
 
32
C
 
62
C
 
77
B
172
بوشهر
 
0
C
 
60
C
 
0
C
173
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
174
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
176
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
178
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
179
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
180
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C