مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Tourism and Hospitality Research
آدرس وب سایت نشریه http://217.218.245.230/tur/
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز گرمسار
موضوع هنر و معماری / توریسم
عنوان کوتاه نشریه Iranian Journal of Tourism and Hospitality Research
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سایر
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 3 - شماره 15 - اسفند 1394
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Vol. 3, No. 2, Autumn 2014- Date of Print: Winter 2017
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 حیدر لطفی مدیر مسئول
2 ناصر اقبالی سردبیر
3 حسن لشکری مدیر داخلی
4 صدیقه لطفی اعضای هیات تحریریه
5 پروانه عزیزی اعضای هیات تحریریه
6 مجید ولی شریعت پناهی اعضای هیات تحریریه
7 محمود جمعه پور اعضای هیات تحریریه
8 سید ابراهیم قلی زاده اعضای هیات تحریریه