# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اراک
 
85
A
2
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
3
اصفهان (خوراسگان)
4
لاهیجان
 
59
C
5
ورامین
 
76
B
6
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
7
اهواز
 
40
C
8
قوچان
 
93
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
10
چالوس
 
0
C
11
تهران شمال
 
0
C
12
شهرضا
 
93
A+
13
مشهد
 
84
A
14
رشت
 
79
B
15
قائم‌شهر
 
60
C
16
ساوه
 
0
C
17
دامغان
 
74
B
18
مشهد
19
تهران مرکزی
 
84
A
20
شیراز
 
98
A+
21
تهران مرکزی
 
80
A
22
علوم دارویی
 
81
A
23
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
24
مرودشت
 
74
B
25
اراک
 
0
C
26
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
27
کرج
 
88
A
28
ساوه
 
0
C
29
جیرفت
 
0
C
30
کرج
 
86
A
31
شاهرود
 
76
B
32
اراک
 
0
C
33
ارسنجان
 
68
B
34
شهر قدس
 
67
B
35
تهران مرکزی
 
45
C
36
قم
 
84
A
37
تهران شمال
 
70
B
38
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
39
تهران شمال
 
30
C
40
ماهشهر
 
0
C
41
پرند
 
70
B
42
مرودشت
 
89
A
43
لاهیجان
 
96
A+
44
شاهرود
 
0
C
45
ورامین
 
0
C
46
تهران شمال
 
0
C
47
جهرم
 
96
A+
48
اراک
 
20
C
49
شاهرود
 
0
C
50
تهران شمال
 
60
C
51
دامغان
 
67
B
52
گرمسار
 
62
C
53
لاهیجان
 
0
C
54
شهر قدس
 
0
C
55
لاهیجان
 
0
C
56
زاهدان
 
0
C
57
اسلامشهر
 
61
C
58
زرند
 
35
C
59
آشتیان
 
0
C
60
شاهرود
 
60
C
61
چالوس
 
0
C
62
تهران شمال
 
66
B
63
اهواز
 
96
A+
64
گرگان
 
96
A+
65
زنجان
 
66
B
66
اهر
 
44
C
67
گرمسار
 
0
C