# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
قائمشهر
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
30
C
2
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
3
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
4
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
5
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
اهواز
انگلیسی
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
7
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
8
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
9
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
10
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
13
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
14
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
15
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
16
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
17
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
18
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
19
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
20
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
21
علوم دارویی
انگلیسی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
22
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
23
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
24
اراک
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
26
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
27
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
30
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
31
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
32
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
33
ارسنجان
فارسی
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
34
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
قم
فارسی
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
37
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
38
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
39
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
40
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
42
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
43
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
44
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
46
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
47
جهرم
فارسی
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
48
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
50
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
51
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
52
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
53
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
زاهدان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
57
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
60
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
62
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
63
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
64
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
65
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C