# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اراک
 
85
A
2
اصفهان (خوراسگان)
3
لاهیجان
 
59
C
4
ورامین
 
76
B
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
7
اهواز
 
40
C
8
قوچان
 
93
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
10
چالوس
 
0
C
11
تهران شمال
 
0
C
12
شهرضا
 
93
A+
13
مشهد
 
84
A
14
رشت
 
79
B
15
قائم‌شهر
 
60
C
16
ساوه
 
0
C
17
دامغان
 
74
B
18
مشهد
19
تهران مرکزی
 
84
A
20
شیراز
 
98
A+
21
تهران مرکزی
 
80
A
22
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
23
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
24
مرودشت
 
74
B
25
اراک
 
0
C
26
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
27
کرج
 
88
A
28
ساوه
 
0
C
29
جیرفت
 
0
C
30
کرج
 
86
A
31
اراک
 
0
C
32
ارسنجان
 
68
B
33
شهر قدس
 
67
B
34
تهران مرکزی
 
45
C
35
قم
 
84
A
36
تهران شمال
 
70
B
37
تهران شمال
 
30
C
38
ماهشهر
 
0
C
39
پرند
 
70
B
40
مرودشت
 
89
A
41
لاهیجان
 
96
A+
42
شاهرود
 
0
C
43
ورامین
 
0
C
44
تهران شمال
 
0
C
45
جهرم
 
96
A+
46
اراک
 
20
C
47
شاهرود
 
0
C
48
تهران شمال
 
60
C
49
دامغان
 
67
B
50
گرمسار
 
62
C
51
لاهیجان
 
0
C
52
شهر قدس
 
0
C
53
لاهیجان
 
0
C
54
زاهدان
 
0
C
55
اسلامشهر
 
61
C
56
زرند
 
35
C
57
آشتیان
 
0
C
58
شاهرود
 
60
C
59
چالوس
 
0
C
60
تهران شمال
 
66
B
61
اهواز
 
96
A+
62
گرگان
 
96
A+
63
زنجان
 
66
B
64
اهر
 
44
C
65
گرمسار
 
0
C