# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
2
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
 
0
C
 
0
C
 
30
C
3
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
 
0
C
4
لاهیجان
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
5
ورامین
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
6
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
51
C
8
قوچان
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
10
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
13
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
14
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
15
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
16
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
17
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
18
مشهد
 
0
C
 
0
C
19
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
78
B
20
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
21
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
22
علوم دارویی
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
0
C
23
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
24
مرودشت
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
25
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
علوم و تحقیقات تهران
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
27
کرج
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
28
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
جیرفت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
31
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
32
شاهرود
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
33
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
35
شهر قدس
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
38
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
39
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
40
تهران شمال
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
ماهشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
42
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
43
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
44
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
45
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
ورامین
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
47
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
49
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
 
89
A
51
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
52
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
53
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
شهر قدس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
56
زاهدان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
اسلامشهر
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
58
زرند
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
شاهرود
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
61
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
63
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
64
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
65
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
66
اهر
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
67
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C