مشخصات نشریه
عنوان نشریه Geoconservation Research Geoconservation Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://gcr.khuisf.ac.ir/
دفتر مجله اصفهان (خوراسگان)
موضوع علوم پایه / زمین‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2645-4661
شاپا الکترونیکی 2588-7343
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه gcr.journal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 1 - تابستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Online and Open access نمایه شده در Google scholar, Cite factor, WorldCat, Civilica, Ulrich’s Periodicals Directoryافزودن مجله به عضویت این مجله توسط کمیته اخلاقی کپ پذیرفته شده است COPE عضویت مگ ایران عضویت DOAJ عضویت Semantic Scholar
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Vachik Hairapetian مدیر مسئول
2 Nasrollah Abbassi سردبیر افتخاری
3 Hassan Hejazi مدیر داخلی
4 Mahshid Pezeshki دبیر اجرایی
5 Reyad Ali Aldwairi اعضای هیات تحریریه
6 Ebrahim Asghari Kaljahi اعضای هیات تحریریه
7 Kazimierz Banasik اعضای هیات تحریریه
8 Jeremy Ben Fein اعضای هیات تحریریه
9 Michael Benton سردبیر
10 Hossein Gholamalian اعضای هیات تحریریه
11 Ahmad Jalalian اعضای هیات تحریریه
12 Hossein Kazemian اعضای هیات تحریریه
13 Payam Najafi اعضای هیات تحریریه
14 Jeanette Pope اعضای هیات تحریریه
15 Nagarajan Ramasamy اعضای هیات تحریریه
16 Gareth Dyke اعضای هیات تحریریه
17 Djordjije Vasiljevic اعضای هیات تحریریه
18 Young Ng اعضای هیات تحریریه
19 Karoly Nemeth اعضای هیات تحریریه
20 Mansour Hashemi ویراستار انگلیسی