مشخصات نشریه
عنوان نشریه Geoconservation Research Geoconservation Research
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://gcr.khuisf.ac.ir/
صاحب امتیاز اصفهان (خوراسگان)
موضوع علوم پایه / زمین‌شناسی
عنوان کوتاه نشریه GCR
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2645-4661
شاپا الکترونیکی 2588-7343
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه gcr.journal@gmail.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1396-07-01
آخرین دوره و شماره دوره 2 - شماره 1 - تیر 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات Online and Open access
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Vachik Hairapetian مدیر مسئول
2 Nasrollah Abbassi سردبیر
3 Hassan Hejazi مدیر داخلی
4 Mahshid Pezeshki دبیر اجرایی
5 Reyad Ali Aldwairi اعضای هیات تحریریه
6 Ebrahim Asghari Kaljahi اعضای هیات تحریریه
7 Kazimierz Banasik اعضای هیات تحریریه
8 Jeremy Ben Fein اعضای هیات تحریریه
9 Michael Benton اعضای هیات تحریریه
10 Hossein Gholamalian اعضای هیات تحریریه
11 Ahmad Jalalian اعضای هیات تحریریه
12 Hossein Kazemian اعضای هیات تحریریه
13 Payam Najafi اعضای هیات تحریریه
14 Saied Pirasteh اعضای هیات تحریریه
15 Jeanette Pope اعضای هیات تحریریه
16 Nagarajan Ramasamy اعضای هیات تحریریه
17 Gareth Dyke ویراستار انگلیسی