# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
2
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
5
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
6
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
8
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
10
لامرد
انگلیسی
 
54
C
 
67
B
11
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
12
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
15
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
16
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
17
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
18
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
19
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
20
شهرضا
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
23
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
24
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
26
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
27
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
28
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
29
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
31
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
32
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
33
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
34
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
36
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
37
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
38
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
40
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
41
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
42
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
43
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
44
همدان
فارسی
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
45
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
47
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
48
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
50
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
51
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
53
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
54
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
55
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
56
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
58
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
59
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
61
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
62
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
63
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
64
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
65
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
66
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
67
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
68
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
69
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
70
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
71
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
72
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
73
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
74
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
77
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
78
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
80
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
81
رشت
فارسی
 
0
C
 
71
B
82
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
85
فارسی
 
0
C
86
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
88
لارستان
فارسی
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
89
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
90
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
91
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
93
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
94
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
97
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
98
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
99
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
100
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
101
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
102
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
103
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
104
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
105
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
106
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
107
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
108
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
109
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
111
اراک
فارسی
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
112
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
113
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
114
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
115
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
116
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
117
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
118
قم
فارسی
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
119
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
120
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
123
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
124
شوشتر
فارسی
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
125
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
127
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
129
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
130
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
133
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
134
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
135
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
136
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
137
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
139
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
140
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
141
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
143
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
144
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
145
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
146
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
147
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
148
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
149
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
150
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
151
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
152
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
153
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
154
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
155
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
156
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
159
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
160
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
161
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
162
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
163
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
165
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
166
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
167
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
168
قم
فارسی
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
169
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
170
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
172
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
173
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
174
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
176
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
178
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
179
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
180
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B