# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
سمنان
 
50
C
 
57
C
2
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
3
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
4
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
6
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
7
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
9
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
10
لامرد
11
تبریز
 
82
A
 
91
A+
12
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
13
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
14
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
15
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
16
شیراز
 
81
A
 
72
B
17
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
18
شیراز
 
79
B
 
72
B
19
تاکستان
 
52
C
 
47
C
20
شهرضا
 
0
C
 
0
C
21
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
22
چالوس
 
0
C
 
0
C
23
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
24
شیراز
 
0
C
 
0
C
25
بابل
 
96
A+
 
81
A
26
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
27
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
28
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
29
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
30
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
31
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
32
کرج
 
86
A
 
74
B
33
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
34
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
35
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
36
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
37
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
38
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
39
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
40
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
41
رودهن
 
86
A
 
74
B
42
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
43
شوشتر
 
71
B
 
68
B
44
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
45
خوی
 
69
B
 
69
B
46
همدان
 
76
B
 
66
B
47
ابهر
 
15
C
 
0
C
48
رودهن
 
86
A
 
80
A
49
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
50
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
51
شاهرود
 
0
C
 
0
C
52
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
53
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
54
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
55
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
56
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
57
بجنورد
 
50
C
 
71
B
58
بجنورد
 
79
B
 
72
B
59
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
60
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
61
دهاقان
 
60
C
 
70
B
62
ساوه
 
76
B
 
74
B
63
چالوس
 
0
C
 
0
C
64
گرمسار
 
66
B
 
74
B
65
تاکستان
 
74
B
 
82
A
66
بابل
 
96
A+
 
90
A+
67
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
68
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
69
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
70
محلات
 
60
C
 
0
C
71
شوشتر
 
0
C
 
0
C
72
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
73
بوشهر
 
85
A
 
81
A
74
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
75
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
76
بروجرد
 
0
C
 
0
C
77
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
78
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
79
رودهن
 
63
C
 
70
B
80
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
81
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
82
کرج
 
67
B
 
82
A
83
رشت
84
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
85
آشتیان
 
0
C
 
0
C
86
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
87
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
88
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
89
لارستان
 
74
B
 
80
A
90
بروجرد
 
79
B
 
72
B
91
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
92
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
93
مبارکه
 
81
A
 
86
A
94
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
95
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
96
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
97
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
98
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
99
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
100
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
 
0
C
101
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
102
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
103
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
104
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
105
گرمسار
 
81
A
 
86
A
106
رودهن
 
81
A
 
70
B
107
اهواز
 
71
B
 
70
B
108
گرمسار
 
66
B
 
76
B
109
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
110
تنکابن
 
74
B
 
81
A
111
کرج
 
0
C
 
0
C
112
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
113
اراک
 
79
B
 
80
A
114
مشهد
 
60
C
 
66
B
115
فسا
 
0
C
 
44
C
116
سنندج
 
56
C
 
77
B
117
مرودشت
 
74
B
 
80
A
118
اهواز
 
81
A
 
91
A+
119
تبریز
 
89
A
 
94
A+
120
قم
 
60
C
 
73
B
121
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
122
کرج
 
0
C
 
0
C
123
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
124
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
125
همدان
 
78
B
 
80
A
126
زنجان
 
71
B
 
80
A
127
اراک
 
0
C
 
0
C
128
شوشتر
 
75
B
 
75
B
129
مشهد
 
46
C
 
67
B
130
ابهر
 
56
C
 
0
C
131
کرج
 
79
B
 
75
B
132
کرج
 
0
C
 
78
B
133
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
134
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
135
اهر
 
72
B
 
74
B
136
ملایر
 
79
B
 
85
A
137
مشهد
 
60
C
 
39
C
138
بناب
 
79
B
 
79
B
139
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
140
کرج
 
0
C
 
0
C
141
ساری
 
73
B
 
85
A
142
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
143
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
144
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
145
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
146
قزوین
 
73
B
 
86
A
147
سنندج
 
62
C
 
84
A
148
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
149
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
150
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
151
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
152
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
153
گچساران
 
0
C
 
0
C
154
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
155
شیراز
 
0
C
 
0
C
156
رشت
 
86
A
 
86
A
157
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
158
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
159
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
160
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
161
دهاقان
 
89
A
 
88
A
162
تبریز
 
84
A
 
91
A+
163
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
164
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
165
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
166
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
167
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
168
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
169
خلخال
 
84
A
 
81
A
170
قم
 
34
C
 
68
B
171
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
172
ابهر
 
0
C
 
0
C
173
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
174
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
175
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
176
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
177
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
178
قشم
 
0
C
 
0
C
179
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
180
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
181
گرمسار
 
76
B
 
88
A
182
رودهن
 
83
A
 
76
B