# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
2
اسلامشهر
انگلیسی
3
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
4
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
5
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
7
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
8
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
10
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
12
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
13
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
14
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
15
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
17
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
18
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
19
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
20
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
21
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
22
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
25
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
26
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
28
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
29
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
30
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
31
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
33
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
34
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
35
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
36
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
38
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
39
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
40
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
42
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
43
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
44
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
45
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
46
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
47
ابهر
فارسی 2008 4258
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
48
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
49
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
50
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
51
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
52
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
53
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
55
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
56
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
57
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
58
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
60
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
61
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
62
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
63
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
64
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
65
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
66
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
67
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
68
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
69
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
70
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
71
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
72
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-7071
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
73
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
74
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
75
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
76
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
77
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
79
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
80
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
81
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
82
کرج
فارسی 2676-4709
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
83
رشت
فارسی 2645-6222
 
0
C
 
71
B
84
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
86
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
87
فارسی
 
0
C
88
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
90
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
91
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
92
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
93
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
94
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
95
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
96
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
98
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
99
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
100
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
101
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
102
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
103
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
104
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
105
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
106
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
107
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
108
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
109
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
110
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
111
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
113
اراک
فارسی 1735-837X
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
114
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
115
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
116
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
117
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
118
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
119
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
120
قم
فارسی 2538-5674
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
121
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
122
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
123
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
125
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
126
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
127
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
129
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
130
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
131
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
132
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
133
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
134
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
135
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
136
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
137
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
138
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
139
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
140
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
141
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
143
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
144
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
145
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
146
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
147
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
148
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
149
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
150
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
151
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
152
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
153
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
154
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
155
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
156
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
157
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
159
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
160
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
161
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
162
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
163
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9619
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
165
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
166
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
167
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
168
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
169
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
170
قم
فارسی 2538-4945
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
171
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
172
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
173
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8663
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
174
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7868
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
175
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
176
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
178
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
179
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
180
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
181
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
182
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B