# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
سمنان
 
50
C
 
57
C
2
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
3
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
4
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
6
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
7
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
9
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
10
لامرد
11
تبریز
 
82
A
 
91
A+
12
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
13
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
14
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
15
شیراز
 
81
A
 
72
B
16
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
17
شیراز
 
79
B
 
72
B
18
تاکستان
 
52
C
 
47
C
19
شهرضا
 
0
C
 
0
C
20
چالوس
 
0
C
 
0
C
21
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
22
شیراز
 
0
C
 
0
C
23
بابل
 
96
A+
 
81
A
24
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
25
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
26
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
27
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
28
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
29
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
30
کرج
 
86
A
 
74
B
31
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
32
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
33
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
34
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
35
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
36
رودهن
 
86
A
 
74
B
37
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
38
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
39
خوی
 
69
B
 
69
B
40
رودهن
 
86
A
 
80
A
41
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
42
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
43
شاهرود
 
0
C
 
0
C
44
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
45
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
46
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
47
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
48
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
49
بجنورد
 
79
B
 
72
B
50
دهاقان
 
60
C
 
70
B
51
ساوه
 
76
B
 
74
B
52
چالوس
 
0
C
 
0
C
53
گرمسار
 
66
B
 
74
B
54
تاکستان
 
74
B
 
82
A
55
بابل
 
96
A+
 
90
A+
56
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
57
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
58
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
59
بوشهر
 
85
A
 
81
A
60
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
61
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
62
رودهن
 
63
C
 
70
B
63
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
64
کرج
 
67
B
 
82
A
65
رشت
66
آشتیان
 
0
C
 
0
C
67
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
68
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
69
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
70
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
71
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
72
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
73
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
74
گرمسار
 
81
A
 
86
A
75
کرج
 
0
C
 
0
C
76
اراک
 
79
B
 
80
A
77
مشهد
 
60
C
 
66
B
78
فسا
 
0
C
 
44
C
79
سنندج
 
56
C
 
77
B
80
مرودشت
 
74
B
 
80
A
81
اهواز
 
81
A
 
91
A+
82
تبریز
 
89
A
 
94
A+
83
قم
 
60
C
 
73
B
84
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
85
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
86
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
87
زنجان
 
71
B
 
80
A
88
اراک
 
0
C
 
0
C
89
شوشتر
 
75
B
 
75
B
90
کرج
 
79
B
 
75
B
91
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
92
ملایر
 
79
B
 
85
A
93
بناب
 
79
B
 
79
B
94
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
95
کرج
 
0
C
 
0
C
96
ساری
 
73
B
 
85
A
97
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
98
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
99
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
100
قزوین
 
73
B
 
86
A
101
سنندج
 
62
C
 
84
A
102
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
103
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
104
گچساران
 
0
C
 
0
C
105
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
106
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
107
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
108
دهاقان
 
89
A
 
88
A
109
تبریز
 
84
A
 
91
A+
110
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
111
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
112
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
113
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
114
قم
 
34
C
 
68
B
115
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
116
ابهر
 
0
C
 
0
C
117
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
118
قشم
 
0
C
 
0
C
119
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
120
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
121
رودهن
 
83
A
 
76
B