# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
2
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
3
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
4
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
7
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
9
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
لامرد
 
54
C
11
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
12
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
14
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
15
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
16
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
17
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
18
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
20
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
23
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
24
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
26
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
27
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
28
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
29
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
31
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
32
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
33
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
34
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
36
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
38
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
40
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
41
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
42
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
43
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
44
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
45
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
46
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
47
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
48
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
50
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
51
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
53
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
54
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
55
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
56
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
57
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
59
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
60
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
61
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
62
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
63
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
64
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
65
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
66
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
67
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
68
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
69
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
70
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
71
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
72
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
73
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
74
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
77
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
78
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
80
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
81
رشت
 
0
C
82
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
85
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
37
C
86
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
88
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
89
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
90
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
91
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
93
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
94
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
97
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
98
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
99
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
100
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
101
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
102
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
103
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
104
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
105
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
106
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
107
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
108
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
109
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
111
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
112
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
113
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
114
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
115
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
116
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
117
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
118
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
119
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
120
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
123
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
124
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
125
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
127
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
128
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
129
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
130
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
133
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
134
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
135
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
136
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
137
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
139
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
140
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
141
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
142
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
143
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
144
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
145
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
146
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
147
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
148
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
149
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
150
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
151
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
152
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
153
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
154
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
155
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
156
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
159
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
160
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
161
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
162
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
163
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
165
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
166
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
167
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
168
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
169
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
170
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
172
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
173
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
174
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
176
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
178
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
179
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
180
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B