# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
سمنان
 
50
C
2
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
3
نجف‌آباد
 
76
B
4
واحد الکترونیکی
 
26
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
6
تهران جنوب
 
0
C
7
تهران مرکزی
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
10
تهران مرکزی
 
0
C
11
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
12
فیروزکوه
 
60
C
13
تهران جنوب
 
59
C
14
شیراز
 
81
A
15
شیراز
 
79
B
16
تاکستان
 
0
C
17
شهرضا
 
0
C
18
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
19
چالوس
 
0
C
20
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
21
شیراز
 
0
C
22
تهران شمال
 
0
C
23
پژوهشگران جوان
 
85
A
24
تهران شمال
 
0
C
25
تهران جنوب
 
96
A+
26
یاسوج
 
91
A+
27
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
28
کرج
 
86
A
29
خمینی شهر
 
42
C
30
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
31
تهران مرکزی
 
91
A+
32
لاهیجان
 
0
C
33
ملایر
 
96
A+
34
اسلامشهر
 
0
C
35
تبریز
 
96
A+
36
تهران شمال
 
0
C
37
رودهن
 
86
A
38
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
39
شوشتر
 
71
B
40
مرودشت
 
96
A+
41
خوی
 
69
B
42
همدان
 
25
C
43
ابهر
 
15
C
44
رودهن
 
86
A
45
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
46
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
47
شاهرود
 
0
C
48
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
49
دهاقان
 
93
A+
50
فیروزآباد
 
0
C
51
رودهن
 
93
A+
52
تهران جنوب
 
0
C
53
بجنورد
 
50
C
54
بجنورد
 
79
B
55
تهران مرکزی
 
96
A+
56
تهران جنوب
 
0
C
57
دهاقان
 
60
C
58
ساوه
 
76
B
59
چالوس
 
0
C
60
تاکستان
 
74
B
61
بابل
 
96
A+
62
تهران مرکزی
 
96
A+
63
مرودشت
 
96
A+
64
محلات
 
60
C
65
شوشتر
 
0
C
66
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
67
بوشهر
 
85
A
68
تهران مرکزی
 
48
C
69
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
70
بروجرد
 
0
C
71
تهران مرکزی
 
0
C
72
شهرضا
 
93
A+
73
رودهن
 
63
C
74
تهران مرکزی
 
0
C
75
خرم آباد
 
0
C
76
کرج
 
67
B
77
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
78
آشتیان
 
0
C
79
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
80
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
81
تهران مرکزی
 
0
C
82
لارستان
 
74
B
83
بروجرد
 
79
B
84
نجف‌آباد
 
86
A
85
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
86
مبارکه
 
81
A
87
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
88
تهران شمال
 
0
C
89
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
90
تهران شمال
 
73
B
91
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
92
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
93
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
94
جیرفت
 
96
A+
95
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
96
گرمسار
 
81
A
97
رودهن
 
81
A
98
اهواز
 
71
B
99
گرمسار
 
66
B
100
تهران جنوب
 
91
A+
101
تنکابن
 
74
B
102
کرج
 
0
C
103
مرودشت
 
93
A+
104
اراک
 
79
B
105
تبریز
 
82
A
106
مشهد
 
60
C
107
فسا
 
0
C
108
سنندج
 
56
C
109
مرودشت
 
74
B
110
اهواز
 
81
A
111
تبریز
 
89
A
112
قم
 
60
C
113
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
114
کرج
 
0
C
115
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
116
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
117
همدان
 
78
B
118
زنجان
 
71
B
119
اراک
 
0
C
120
مشهد
 
46
C
121
ابهر
 
56
C
122
کرج
 
79
B
123
کرج
 
0
C
124
تهران مرکزی
 
0
C
125
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
126
اهر
 
72
B
127
ملایر
 
79
B
128
مشهد
 
60
C
129
بناب
 
79
B
130
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
131
کرج
 
0
C
132
ساری
 
48
C
133
تهران مرکزی
 
0
C
134
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
135
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
136
تبریز
 
96
A+
137
قزوین
 
73
B
138
سنندج
 
62
C
139
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
140
تهران مرکزی
 
26
C
141
تهران جنوب
 
30
C
142
فیروزکوه
 
86
A
143
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
144
گچساران
 
0
C
145
جیرفت
 
91
A+
146
شیراز
 
0
C
147
رشت
 
86
A
148
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
149
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
150
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
151
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
152
دهاقان
 
89
A
153
تبریز
 
84
A
154
تهران مرکزی
 
0
C
155
بابل
 
96
A+
156
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
157
تهران شمال
 
0
C
158
تهران مرکزی
 
86
A
159
نجف‌آباد
 
79
B
160
آزادشهر
 
0
C
161
خلخال
 
84
A
162
قم
 
0
C
163
جیرفت
 
96
A+
164
ابهر
 
0
C
165
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
166
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
167
تهران مرکزی
 
0
C
168
تهران جنوب
 
0
C
169
تهران مرکزی
 
81
A
170
قشم
 
0
C
171
تهران شمال
 
0
C
172
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
173
شهرکرد
 
89
A
174
گرمسار
 
76
B
175
رودهن
 
83
A