# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
2
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
3
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
5
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
8
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
10
لامرد
 
54
C
 
67
B
11
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
12
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
13
فیروزکوه
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
14
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
15
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
16
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
 
31
C
17
شیراز
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
18
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
19
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
20
شهرضا
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
23
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
24
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
26
تهران شمال
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
27
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
28
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
29
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
30
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
31
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
32
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
33
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
34
لاهیجان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
35
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
36
اسلامشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
37
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
38
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
40
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
41
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
42
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
43
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
55
C
44
همدان
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
43
C
45
ابهر
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
54
C
47
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
48
شاهرود
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
50
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
51
فیروزآباد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
53
تهران جنوب
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
54
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
55
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
56
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
58
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
59
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
گرمسار
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
61
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
62
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
63
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
64
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
65
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
66
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
67
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
68
محلات
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
69
شوشتر
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
70
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
71
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
72
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
73
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
74
بروجرد
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
76
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
77
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
78
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
79
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
80
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
81
رشت
 
0
C
 
71
B
82
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
آشتیان
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
84
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
30
C
85
 
0
C
86
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
87
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
88
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
89
بروجرد
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
90
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
91
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
92
مبارکه
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
93
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
94
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
97
تهران شمال
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
98
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
 
0
C
 
0
C
99
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
100
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
101
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
102
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
103
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
104
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
105
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
66
B
106
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
107
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
108
تنکابن
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
109
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
110
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
111
اراک
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
112
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
113
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
114
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
115
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
116
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
117
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
0
C
118
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
119
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
120
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
121
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
122
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
123
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
124
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
125
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
126
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
127
ابهر
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
129
کرج
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
130
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
131
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
132
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
133
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
134
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
36
C
135
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
136
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
137
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
139
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
140
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
141
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
142
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
143
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
144
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
145
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
146
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
147
تهران جنوب
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
148
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
149
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
150
گچساران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
151
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
152
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
153
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
154
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
155
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
156
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
157
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
159
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
160
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
161
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
162
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
163
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
164
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
165
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
166
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
38
C
167
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
168
قم
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
169
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
170
ابهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
172
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
173
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
174
تهران جنوب
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
176
قشم
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
تهران شمال
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
178
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
179
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
180
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B