# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
سمنان
 
50
C
2
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
3
نجف‌آباد
 
76
B
4
واحد الکترونیکی
 
26
C
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
6
تهران جنوب
 
20
C
7
تهران مرکزی
 
0
C
8
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
9
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
10
لامرد
11
تهران مرکزی
 
0
C
12
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
13
فیروزکوه
 
60
C
14
تهران جنوب
 
59
C
15
شیراز
 
81
A
16
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
17
شیراز
 
79
B
18
تاکستان
 
52
C
19
شهرضا
 
0
C
20
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
21
چالوس
 
0
C
22
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
23
شیراز
 
0
C
24
تهران شمال
 
0
C
25
پژوهشگران جوان
 
85
A
26
تهران شمال
 
0
C
27
تهران جنوب
 
96
A+
28
یاسوج
 
91
A+
29
دفتر مطالعات نیروی انسانی
 
0
C
30
کرج
 
86
A
31
خمینی شهر
 
42
C
32
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
33
تهران مرکزی
 
91
A+
34
لاهیجان
 
0
C
35
ملایر
 
96
A+
36
اسلامشهر
 
0
C
37
تبریز
 
96
A+
38
تهران شمال
 
0
C
39
رودهن
 
86
A
40
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
41
شوشتر
 
71
B
42
مرودشت
 
96
A+
43
خوی
 
69
B
44
همدان
 
76
B
45
ابهر
 
15
C
46
رودهن
 
86
A
47
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
48
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
49
شاهرود
 
0
C
50
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
51
دهاقان
 
93
A+
52
فیروزآباد
 
0
C
53
رودهن
 
93
A+
54
تهران جنوب
 
24
C
55
بجنورد
 
50
C
56
بجنورد
 
79
B
57
تهران مرکزی
 
96
A+
58
تهران جنوب
 
0
C
59
دهاقان
 
60
C
60
ساوه
 
76
B
61
تبریز
 
82
A
62
چالوس
 
0
C
63
گرمسار
 
66
B
64
تاکستان
 
74
B
65
بابل
 
96
A+
66
تهران مرکزی
 
96
A+
67
مرودشت
 
96
A+
68
محلات
 
60
C
69
شوشتر
 
0
C
70
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
71
بوشهر
 
85
A
72
تهران مرکزی
 
48
C
73
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
74
بروجرد
 
0
C
75
تهران مرکزی
 
0
C
76
شهرضا
 
93
A+
77
رودهن
 
63
C
78
تهران مرکزی
 
0
C
79
خرم آباد
 
20
C
80
کرج
 
67
B
81
رشت
82
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
83
آشتیان
 
0
C
84
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
 
0
C
85
تهران مرکزی
 
0
C
86
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
87
لارستان
 
74
B
88
بروجرد
 
79
B
89
نجف‌آباد
 
86
A
90
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
0
C
91
مبارکه
 
81
A
92
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
93
تهران شمال
 
0
C
94
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
95
تهران شمال
 
73
B
96
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
97
علوم و تحقیقات تهران
 
15
C
98
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
99
جیرفت
 
96
A+
100
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
101
مرودشت
 
93
A+
102
گرمسار
 
81
A
103
رودهن
 
81
A
104
اهواز
 
71
B
105
گرمسار
 
66
B
106
تهران جنوب
 
91
A+
107
تنکابن
 
74
B
108
کرج
 
0
C
109
مرودشت
 
93
A+
110
اراک
 
79
B
111
مشهد
 
60
C
112
فسا
 
0
C
113
سنندج
 
56
C
114
مرودشت
 
74
B
115
اهواز
 
81
A
116
تبریز
 
89
A
117
قم
 
60
C
118
کرج
 
0
C
119
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
86
A
120
پژوهشکده قرآن و عترت
 
0
C
121
همدان
 
78
B
122
زنجان
 
71
B
123
اراک
 
0
C
124
شوشتر
 
75
B
125
مشهد
 
46
C
126
ابهر
 
56
C
127
کرج
 
79
B
128
کرج
 
0
C
129
تهران مرکزی
 
0
C
130
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
 
0
C
131
اهر
 
72
B
132
ملایر
 
79
B
133
مشهد
 
60
C
134
بناب
 
79
B
135
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
136
کرج
 
0
C
137
ساری
 
73
B
138
تهران مرکزی
 
0
C
139
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
140
علوم و تحقیقات تهران
 
61
C
141
تبریز
 
96
A+
142
قزوین
 
73
B
143
سنندج
 
62
C
144
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
145
تهران مرکزی
 
26
C
146
تهران جنوب
 
30
C
147
فیروزکوه
 
86
A
148
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
0
C
149
گچساران
 
0
C
150
جیرفت
 
91
A+
151
شیراز
 
0
C
152
رشت
 
86
A
153
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
154
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
155
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
 
0
C
156
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
157
دهاقان
 
89
A
158
تبریز
 
84
A
159
تهران مرکزی
 
0
C
160
بابل
 
96
A+
161
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
162
تهران شمال
 
0
C
163
تهران مرکزی
 
86
A
164
نجف‌آباد
 
79
B
165
آزادشهر
 
58
C
166
خلخال
 
84
A
167
قم
 
34
C
168
جیرفت
 
96
A+
169
ابهر
 
0
C
170
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
171
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
172
تهران مرکزی
 
0
C
173
تهران جنوب
 
0
C
174
تهران مرکزی
 
81
A
175
قشم
 
0
C
176
تهران شمال
 
0
C
177
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
178
شهرکرد
 
89
A
179
گرمسار
 
76
B
180
رودهن
 
83
A