# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
 
89
A
2
علی آبادکتول
انگلیسی
3
اسلامشهر
انگلیسی 2717-3429
 
64
C
4
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
 
73
B
5
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
 
0
C
6
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
 
79
B
8
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
 
0
C
9
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
 
88
A
11
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
 
81
A
13
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
 
0
C
14
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
 
75
B
15
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
16
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
34
C
17
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
91
A+
18
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
 
82
A
20
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
 
67
B
21
تهران شرق
انگلیسی
22
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
 
84
A
24
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
 
0
C
25
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
 
81
A
27
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
 
78
B
28
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
29
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
 
93
A+
30
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
32
یاسوج
فارسی 2345-217x
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
 
95
A+
33
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
34
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
 
94
A+
35
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
 
32
C
36
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
 
0
C
37
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
 
90
A+
38
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
 
91
A+
40
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
41
لامرد
فارسی
42
سنندج
فارسی
43
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
 
70
B
45
زاهدان
فارسی
46
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
 
84
A
47
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
 
77
B
48
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
92
A+
49
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
 
68
B
50
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
 
87
A
51
ابهر
فارسی 2008 4285
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
52
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
 
65
B
53
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
 
95
A+
54
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
 
90
A+
56
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
 
92
A+
57
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
 
93
A+
59
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
 
0
C
60
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
 
78
B
61
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
81
A
 
86
A
62
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
63
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
 
0
C
64
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
 
87
A
65
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
73
B
67
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
 
91
A+
68
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
 
73
B
69
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
 
93
A+
70
اصفهان (خوراسگان)
فارسی
71
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
 
89
A
72
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
91
A+
73
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
 
81
A
74
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
 
92
A+
75
اسفراین
فارسی
76
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
73
B
77
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
 
34
C
78
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-7071
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
 
92
A+
79
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
 
68
B
80
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
 
81
A
81
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
 
81
A
82
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
83
لارستان
فارسی
84
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
85
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
86
A
86
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
 
70
B
87
کرمان
فارسی
88
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
89
اسلامشهر
فارسی 2538-2799
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
70
B
90
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
 
83
A
91
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
 
0
C
92
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
 
89
A
93
رشت
فارسی 2645-6222
 
0
C
 
71
B
 
76
B
94
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
95
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
96
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
 
71
B
97
فارسی
 
0
C
 
0
C
98
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
99
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
 
73
B
100
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
101
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
 
74
B
102
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
 
83
A
103
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
 
91
A+
105
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
 
80
A
106
صفاشهر
فارسی
107
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
108
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
109
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
 
73
B
110
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
 
69
B
111
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
112
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
 
89
A
113
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
 
93
A+
114
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
 
85
A
115
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
 
89
A
116
تهران شمال
فارسی
117
گرمسار
فارسی 2717-1329
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
 
84
A
118
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
 
65
B
119
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
 
79
B
120
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
 
76
B
121
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
122
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
 
0
C
123
تهران مرکزی
فارسی 0000
124
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
125
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
 
82
A
126
اراک
فارسی 1735-837X
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
 
74
B
127
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
 
31
C
128
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
 
73
B
129
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
 
77
B
130
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
 
91
A+
131
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
 
91
A+
132
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
 
81
A
133
قم
فارسی 2538-5674
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
 
79
B
134
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
136
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
137
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
 
0
C
138
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
 
85
A
139
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
 
73
B
140
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
141
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
 
81
A
142
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
143
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
 
81
A
144
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
 
79
B
145
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
146
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
147
اهر
فارسی 1735-322x
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
 
87
A
148
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
 
74
B
149
سنندج
فارسی
150
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
 
34
C
151
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
 
80
A
152
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
 
73
B
153
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
154
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
 
86
A
155
تهران مرکزی
فارسی
156
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
157
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
 
81
A
159
زاهدان
فارسی
160
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
161
تبریز
فارسی 2716-9979
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
 
93
A+
162
قم
فارسی
163
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
 
78
B
164
سنندج
فارسی
165
علی آبادکتول
فارسی
166
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
 
82
A
167
مرند
فارسی
168
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
 
69
B
169
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
 
74
B
170
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
 
82
A
172
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
 
0
C
173
قم
فارسی
174
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
175
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
 
71
B
176
سنندج
فارسی
177
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
178
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
 
95
A+
179
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
 
92
A+
180
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
 
87
A
181
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
 
90
A+
182
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
 
78
B
183
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
184
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9619
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
 
70
B
185
تهران شمال
فارسی 2008-9775
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
186
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
 
91
A+
187
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
 
85
A
188
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
 
81
A
189
قم
فارسی 2538-4945
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
 
63
C
190
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
 
79
B
191
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
192
تهران مرکزی
فارسی
193
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8663
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
 
38
C
194
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7868
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
 
63
C
195
زاهدان
فارسی
196
تهران مرکزی
فارسی
197
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
 
69
B
198
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
199
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
 
89
A
200
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
201
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
 
0
C
202
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
203
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
 
89
A
204
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
 
65
B