مشخصات نشریه
عنوان نشریه عرفانیات در ادب فارسی عرفانیات در ادب فارسی
زبان اصلی فارسی
آدرس وب سایت نشریه http://erfaniyat.iauh.ac.ir/
صاحب امتیاز همدان
موضوع علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی
عنوان کوتاه نشریه عرفانیات
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 20087195
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه یکتاوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه erfaniyat@iauh.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 10 - شماره 39 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 هادی خدیور مدیر مسئول
2 مهدی شریفیان سردبیر
3 سید احمد پارسا اعضای هیات تحریریه
4 وحید سبزیان پور اعضای هیات تحریریه
5 قدمعلی سرامی اعضای هیات تحریریه
6 قهرمان شیری اعضای هیات تحریریه
7 جهانگیر صفری اعضای هیات تحریریه
8 عباس ماهیار اعضای هیات تحریریه
9 جلیل مشیدی اعضای هیات تحریریه
10 سیدکاظم موسوی اعضای هیات تحریریه
11 هادی خدیور ویراستار ادبی نشریه
12 هادی خدیور ویراستار انگلیسی
13 معصومه نظری مدیر داخلی
14 معصومه نظری مدیر اجرایی