# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
سمنان
 
50
C
2
سمنان
 
79
B