# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
سمنان
 
50
C
 
57
C
2
سمنان
 
79
B
 
73
B