# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+