# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
2
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C