# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
2
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C