# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
یاسوج
 
91
A+
2
یاسوج
 
0
C