# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
2
یاسوج
 
0
C
 
0
C