# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
ساوه
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
2
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
ساوه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
ساوه
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+