# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
ساوه
 
0
C
2
ساوه
 
0
C
3
ساوه
 
0
C
4
ساوه
 
76
B