# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
 
84
A
2
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
4
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
 
87
A