# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اسلامشهر
انگلیسی 2676-640X
 
0
C
 
29
C
 
0
C
2
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
3
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
4
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
5
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
6
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-6743
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
7
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
8
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
9
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
10
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
12
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
13
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
14
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
15
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
16
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
17
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
18
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
20
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
21
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
22
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
23
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
24
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
26
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
27
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
28
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
29
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
30
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
31
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
33
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
34
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
35
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
36
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
38
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
39
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
40
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
41
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
42
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
43
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
44
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
45
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
46
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
47
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
48
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
49
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
50
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
51
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
52
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
53
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
54
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
56
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
57
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
59
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
61
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
62
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
63
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
64
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
65
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
66
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
67
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B