# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
 
29
C
 
0
C
2
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
3
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
4
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
5
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
6
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
7
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
8
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
9
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
تنکابن
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
11
اهواز
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
12
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
13
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
14
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
15
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
16
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
17
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
18
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
20
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
22
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
23
بیرجند
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
24
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
25
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
26
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
27
مشهد
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
28
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
29
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
30
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
32
تاکستان
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
33
کرج
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
34
کرج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
35
سنندج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
37
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
38
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
39
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
40
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
41
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
42
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
43
اراک
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
44
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
45
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
46
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
47
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
48
کرج
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
49
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
50
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
51
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
52
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
53
بوشهر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
54
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
55
بابل
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
56
شبستر
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
57
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
58
چالوس
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
59
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
60
ورامین
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
61
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
62
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
63
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
64
یاسوج
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
66
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B