# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
تنکابن
 
87
A
3
رشت
 
92
A+
4
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
5
شوشتر
 
82
A
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
7
چالوس
 
0
C
8
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
9
رشت
 
91
A+
10
واحد کازرون
 
0
C
11
تنکابن
 
0
C
12
اهواز
 
86
A
13
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
14
دامغان
 
92
A+
15
رشت
 
96
A+
16
بروجرد
 
90
A+
17
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
18
واحد ارومیه
 
0
C
19
بندرعباس
 
0
C
20
تبریز
 
96
A+
21
اراک
 
0
C
22
اهواز
 
81
A
23
نور
 
85
A
24
بیرجند
 
0
C
25
تبریز
 
89
A
26
تبریز
 
92
A+
27
چالوس
 
0
C
28
مشهد
 
63
C
29
میانه
 
89
A
30
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
31
خوی
 
0
C
32
کرج
 
82
A
33
تاکستان
 
22
C
34
کرج
 
47
C
35
کرج
 
0
C
36
سنندج
 
0
C
37
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
39
ورامین
 
15
C
40
تهران شمال
 
79
B
41
آیت الله آملی
 
60
C
42
مرودشت
 
92
A+
43
گرگان
 
80
A
44
اراک
 
93
A+
45
بوشهر
 
0
C
46
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
47
لاهیجان
 
87
A
48
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
49
تبریز
 
27
C
50
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
51
کرج
 
30
C
52
کرج
 
72
B
53
اهواز
 
77
B
54
بوشهر
 
96
A+
55
آزادشهر
 
55
C
56
بوشهر
 
0
C
57
شوشتر
 
0
C
58
بابل
 
75
B
59
شبستر
 
0
C
60
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
61
چالوس
 
0
C
62
شیراز
 
0
C
63
شیراز
 
0
C
64
ورامین
 
0
C
65
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
66
شهرکرد
 
82
A
67
گرمسار
 
73
B
68
یاسوج
 
0
C
69
سبزوار
 
82
A
70
شوشتر
 
54
C