# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
3
رشت
 
92
A+
 
92
A+
4
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
5
شوشتر
 
82
A
 
86
A
6
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
7
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
8
چالوس
 
0
C
 
0
C
9
رشت
 
91
A+
 
96
A+
10
واحد کازرون
 
0
C
 
0
C
11
تنکابن
 
0
C
 
0
C
12
اهواز
 
86
A
 
80
A
13
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
14
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
15
رشت
 
96
A+
 
94
A+
16
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
17
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
18
واحد ارومیه
 
0
C
 
0
C
19
بندرعباس
 
0
C
 
0
C
20
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
21
اراک
 
0
C
 
0
C
22
اهواز
 
81
A
 
82
A
23
نور
 
85
A
 
73
B
24
بیرجند
 
0
C
 
0
C
25
تبریز
 
89
A
 
94
A+
26
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
27
چالوس
 
0
C
 
0
C
28
مشهد
 
63
C
 
48
C
29
میانه
 
89
A
 
89
A
30
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
31
خوی
 
0
C
 
0
C
32
کرج
 
82
A
 
82
A
33
تاکستان
 
22
C
 
58
C
34
کرج
 
47
C
 
72
B
35
کرج
 
0
C
 
0
C
36
سنندج
 
0
C
 
0
C
37
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
38
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
39
ورامین
 
15
C
 
0
C
40
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
41
آیت الله آملی
 
60
C
 
74
B
42
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
43
گرگان
 
80
A
 
84
A
44
اراک
 
93
A+
 
37
C
45
بوشهر
 
0
C
 
0
C
46
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
47
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
48
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
49
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
50
کرج
 
30
C
 
0
C
51
کرج
 
72
B
 
72
B
52
اهواز
 
77
B
 
80
A
53
بوشهر
 
96
A+
 
88
A
54
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
55
بوشهر
 
0
C
 
0
C
56
شوشتر
 
0
C
 
70
B
57
بابل
 
75
B
 
81
A
58
شبستر
 
0
C
 
0
C
59
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
60
چالوس
 
0
C
 
0
C
61
شیراز
 
0
C
 
0
C
62
شیراز
 
0
C
 
0
C
63
ورامین
 
0
C
 
0
C
64
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
30
C
65
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
66
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
67
یاسوج
 
0
C
 
0
C
68
سبزوار
 
82
A
 
80
A
69
شوشتر
 
54
C
 
72
B