مشخصات نشریه
عنوان نشریه تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی] Journal of Renewable Natural Resources Research
آدرس وب سایت نشریه http://jrnr.srbiau.ac.ir/
دفتر مجله علوم و تحقیقات تهران
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2008-9856
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه natural_resources@srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 9 - شماره 1 (پیاپی 29 بهار و تابستان 1397) - پاییز 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 ساسان بابایی کفاکی مدیر مسئول
2 اسداله متاجی سردبیر
3 هومن رجبی اسلامی مدیر داخلی
4 محمد جعفری اعضای هیات تحریریه
5 امیرهومن حمصی اعضای هیات تحریریه
6 حبیب اله خادمی اسلام اعضای هیات تحریریه
7 علی اصغر درویش صفت اعضای هیات تحریریه
8 مهدی سلطانی اعضای هیات تحریریه
9 مهدی فائزی پور اعضای هیات تحریریه
10 مهدی فرح پور اعضای هیات تحریریه
11 سادات فیض نیا اعضای هیات تحریریه
12 اسداله متاجی اعضای هیات تحریریه
13 عباسعلی مطلبی اعضای هیات تحریریه
14 سمیه اسماعیلی ویراستار ادبی نشریه