# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اراک
 
85
A
 
75
B
2
اصفهان (خوراسگان)
3
رشت
 
92
A+
 
92
A+
4
شوشتر
 
82
A
 
86
A
5
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
6
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
7
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
8
رشت
 
91
A+
 
96
A+
9
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
10
مشهد
 
84
A
 
88
A
11
رشت
 
79
B
 
83
A
12
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
13
ساری
 
89
A
 
83
A
14
قزوین
 
85
A
 
81
A
15
لامرد
16
تبریز
 
82
A
 
91
A+
17
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
18
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
19
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
20
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
21
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
22
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
23
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
24
رشت
 
96
A+
 
94
A+
25
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
26
قزوین
 
80
A
 
87
A
27
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
28
کرج
 
86
A
 
84
A
29
شاهرود
 
76
B
 
77
B
30
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
31
شهر مجلسی
 
68
B
32
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
33
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
34
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
35
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
36
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
37
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
38
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
39
قم
 
84
A
 
81
A
40
میانه
 
89
A
 
89
A
41
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
42
خوی
 
0
C
 
0
C
43
کرج
 
82
A
 
82
A
44
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
45
دهاقان
 
60
C
 
70
B
46
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
47
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
48
ورامین
 
15
C
 
0
C
49
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
50
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
51
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
52
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
53
گرگان
 
80
A
 
84
A
54
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
55
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
56
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
57
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
58
جهرم
 
96
A+
 
82
A
59
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
60
کرج
 
72
B
 
72
B
61
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
62
دامغان
 
67
B
 
86
A
63
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
64
شوشتر
 
75
B
 
75
B
65
شوشتر
 
0
C
 
70
B
66
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
67
اهواز
 
64
C
 
74
B
68
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
69
ملایر
 
79
B
 
85
A
70
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
71
دهاقان
 
89
A
 
88
A
72
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
73
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
74
مرودشت
 
86
A
 
84
A
75
شاهرود
 
0
C
 
68
B
76
سبزوار
 
82
A
 
80
A
77
شوشتر
 
54
C
 
72
B
78
همدان
 
78
B
 
78
B
79
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A