# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
 
0
C
2
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
3
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
4
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
5
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
6
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
7
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
8
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
9
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
10
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
11
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
12
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
13
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
14
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
15
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
16
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
17
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
18
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
19
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
20
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
21
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
22
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
40
C
23
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
24
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
25
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
26
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
27
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
 
73
B
28
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
29
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
30
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
31
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
32
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
33
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
34
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
55
C
35
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
36
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
37
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
38
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
39
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
40
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
41
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
42
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
43
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
44
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
45
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
46
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
47
دزفول
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
48
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
49
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
50
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
51
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
52
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
53
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
66
B
54
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
55
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
56
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
57
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
58
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
59
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
91
A+
60
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
61
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
62
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
63
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
36
C
64
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
65
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
66
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
67
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
68
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
69
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
70
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
71
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
72
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
73
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
74
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
75
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
76
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
77
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
78
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B