# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
2
دانشگاه آزاداسلامی واحد قائمشهر
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
30
C
3
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
4
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
5
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
6
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
7
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
8
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
9
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
10
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
11
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
12
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
13
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
14
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
15
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
16
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
17
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
18
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
19
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
20
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
21
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
22
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
23
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
24
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
25
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
26
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
27
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
28
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
29
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
30
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
31
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
32
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
33
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
34
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
35
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
36
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
37
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
38
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
39
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
40
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
41
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
42
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
43
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
44
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
45
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
46
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
47
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
48
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
49
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
50
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
51
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
52
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
53
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
54
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
55
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
56
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
57
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
58
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
59
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
60
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
61
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
62
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
63
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
64
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
65
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
66
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
67
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
68
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
69
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
70
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
71
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
72
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
73
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
74
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
75
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
76
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
77
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
78
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
79
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
80
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
81
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
82
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
83
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
84
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
85
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
86
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
87
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
88
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
89
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
90
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
91
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
72
B
92
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
93
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
94
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
95
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
96
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
97
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
98
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
99
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
100
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
101
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
102
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B