# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اصفهان (خوراسگان)
2
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
3
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
4
رشت
 
92
A+
 
92
A+
5
شوشتر
 
82
A
 
86
A
6
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
7
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
8
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
9
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
10
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
11
رشت
 
91
A+
 
96
A+
12
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
13
مشهد
 
84
A
 
88
A
14
ساوه
 
0
C
 
34
C
15
گرمسار
 
0
C
 
0
C
16
ساری
 
89
A
 
83
A
17
دامغان
 
74
B
 
78
B
18
لامرد
19
تبریز
 
82
A
 
91
A+
20
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
21
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
22
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
23
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
24
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
25
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
26
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
27
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
28
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
29
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
30
رشت
 
96
A+
 
94
A+
31
علوم دارویی
 
82
A
 
73
B
32
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
33
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
34
تاکستان
 
52
C
 
47
C
35
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
36
چالوس
 
0
C
 
0
C
37
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
38
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
39
بابل
 
96
A+
 
81
A
40
شاهرود
 
76
B
 
77
B
41
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
42
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
43
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
44
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
45
کرج
 
86
A
 
74
B
46
اهواز
 
81
A
 
82
A
47
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
48
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
49
تبریز
 
89
A
 
94
A+
50
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
51
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
52
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
53
قم
 
84
A
 
81
A
54
میانه
 
89
A
 
89
A
55
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
56
رودهن
 
86
A
 
80
A
57
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
58
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
59
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
60
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
61
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
62
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
63
ورامین
 
15
C
 
0
C
64
تاکستان
 
74
B
 
82
A
65
بابل
 
96
A+
 
90
A+
66
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
67
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
68
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
69
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
70
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
71
بوشهر
 
85
A
 
81
A
72
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
73
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
74
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
75
رودهن
 
63
C
 
70
B
76
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
77
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
78
کرج
 
67
B
 
82
A
79
رشت
80
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
81
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
82
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
83
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
84
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
85
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
86
گرمسار
 
81
A
 
86
A
87
اهواز
 
71
B
 
70
B
88
کرج
 
72
B
 
72
B
89
تهران شمال
 
60
C
 
76
B
90
اهواز
 
77
B
 
80
A
91
اهواز
 
81
A
 
91
A+
92
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
93
همدان
 
78
B
 
80
A
94
زنجان
 
71
B
 
80
A
95
شوشتر
 
75
B
 
75
B
96
شوشتر
 
0
C
 
70
B
97
مشهد
 
46
C
 
67
B
98
کرج
 
79
B
 
75
B
99
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
100
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
101
کرج
 
0
C
 
78
B
102
اهواز
 
64
C
 
74
B
103
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
104
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
105
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
106
زنجان
 
66
B
 
78
B
107
اهر
 
72
B
 
74
B
108
ملایر
 
79
B
 
85
A
109
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
110
مشهد
 
46
C
 
56
C
111
ساری
 
73
B
 
85
A
112
اهر
 
44
C
 
0
C
113
ورامین
 
0
C
 
0
C
114
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
115
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
116
قزوین
 
73
B
 
86
A
117
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
118
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
119
رشت
 
86
A
 
86
A
120
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
121
دهاقان
 
89
A
 
88
A
122
تبریز
 
84
A
 
91
A+
123
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
124
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
125
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
126
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
127
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
128
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
129
سمنان
 
79
B
 
73
B
130
مرودشت
 
79
B
 
82
A
131
مرودشت
 
86
A
 
84
A
132
شاهرود
 
0
C
 
68
B
133
سبزوار
 
82
A
 
80
A
134
شوشتر
 
54
C
 
72
B
135
همدان
 
78
B
 
78
B
136
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A