# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
3
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
4
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
5
تهران جنوب
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
6
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
7
شوشتر
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
8
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
9
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
 
81
A
10
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
11
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
12
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
13
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
14
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
15
مشهد
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
16
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
17
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
18
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
19
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
20
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
21
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
22
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
23
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
24
اراک
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
25
شیراز
 
0
C
 
0
C
 
0
C
26
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
27
کرج
 
86
A
 
84
A
 
89
A
28
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
 
85
A
29
بابل
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
30
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
31
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
32
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
33
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
34
شهر مجلسی
 
68
B
 
78
B
35
کرج
 
86
A
 
74
B
 
88
A
36
اراک
 
0
C
 
0
C
 
0
C
37
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
38
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
39
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
40
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
41
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
42
خوی
 
69
B
 
69
B
 
73
B
43
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
44
قم
 
84
A
 
81
A
 
83
A
45
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
 
88
A
46
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
47
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
48
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
49
بابل
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
50
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
51
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
53
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
54
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
55
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
56
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
 
71
B
57
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
58
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
59
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
60
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
 
94
A+
61
لارستان
 
74
B
 
80
A
 
86
A
62
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
63
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
64
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
65
گرمسار
 
81
A
 
86
A
 
81
A
66
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
67
گرمسار
 
62
C
 
82
A
 
74
B
68
اهواز
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
69
قم
 
60
C
 
73
B
 
81
A
70
شوشتر
 
75
B
 
75
B
 
81
A
71
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
72
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
73
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
74
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
75
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
76
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
77
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
78
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
79
اهر
 
72
B
 
74
B
 
84
A
80
ملایر
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
81
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
82
ساری
 
73
B
 
85
A
 
83
A
83
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
84
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
85
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
86
قزوین
 
73
B
 
86
A
 
81
A
87
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
 
73
B
88
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
89
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
90
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
91
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
92
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
93
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
94
خلخال
 
84
A
 
81
A
 
83
A
95
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
 
77
B
96
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
83
A
97
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
98
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
99
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
100
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
101
مرودشت
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
102
شاهرود
 
0
C
 
68
B
 
83
A
103
گرمسار
 
76
B
 
88
A
 
87
A
104
سبزوار
 
82
A
 
80
A
 
89
A
105
رودهن
 
83
A
 
76
B
 
79
B
106
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
107
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+