# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
اراک
 
85
A
 
75
B
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
3
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
4
رشت
 
92
A+
 
92
A+
5
شوشتر
 
82
A
 
86
A
6
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
7
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
8
اهواز
 
40
C
 
60
C
9
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
10
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
11
رشت
 
91
A+
 
96
A+
12
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
13
مشهد
 
84
A
 
88
A
14
ساوه
 
0
C
 
34
C
15
ساری
 
89
A
 
83
A
16
دامغان
 
74
B
 
78
B
17
قزوین
 
85
A
 
81
A
18
تبریز
 
82
A
 
91
A+
19
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
20
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
21
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
22
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
23
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
24
شیراز
 
98
A+
 
84
A
25
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
26
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
27
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
28
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
29
رشت
 
96
A+
 
94
A+
30
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
31
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
32
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
33
کرج
 
86
A
 
84
A
34
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
35
شیراز
 
0
C
 
0
C
36
بابل
 
96
A+
 
81
A
37
شاهرود
 
76
B
 
77
B
38
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
39
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
40
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
41
شهر مجلسی
 
68
B
42
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
43
کرج
 
86
A
 
74
B
44
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
45
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
46
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
47
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
48
رودهن
 
86
A
 
74
B
49
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
50
خوی
 
69
B
 
69
B
51
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
52
قم
 
84
A
 
81
A
53
میانه
 
89
A
 
89
A
54
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
55
رودهن
 
86
A
 
80
A
56
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
57
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
58
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
59
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
60
بجنورد
 
79
B
 
72
B
61
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
62
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
63
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
64
تاکستان
 
74
B
 
82
A
65
بابل
 
96
A+
 
90
A+
66
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
67
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
68
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
69
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
70
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
71
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
72
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
73
بوشهر
 
85
A
 
81
A
74
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
75
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
76
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
77
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
78
بروجرد
 
79
B
 
72
B
79
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
80
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
81
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
82
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
83
اراک
 
20
C
 
58
C
84
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
85
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
86
گرمسار
 
81
A
 
86
A
87
اهواز
 
71
B
 
70
B
88
گرمسار
 
66
B
 
76
B
89
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
90
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
91
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
92
فسا
 
0
C
 
44
C
93
گرمسار
 
62
C
 
82
A
94
اهواز
 
81
A
 
91
A+
95
تبریز
 
89
A
 
94
A+
96
زرند
 
35
C
 
0
C
97
قم
 
60
C
 
73
B
98
بوشهر
 
96
A+
 
88
A
99
همدان
 
78
B
 
80
A
100
زنجان
 
71
B
 
80
A
101
شوشتر
 
75
B
 
75
B
102
مشهد
 
46
C
 
67
B
103
کرج
 
79
B
 
75
B
104
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
105
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
106
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
107
زنجان
 
66
B
 
78
B
108
ملایر
 
79
B
 
85
A
109
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
110
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
111
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
112
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
113
قزوین
 
73
B
 
86
A
114
سنندج
 
62
C
 
84
A
115
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
116
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
117
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
118
رشت
 
86
A
 
86
A
119
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
120
دهاقان
 
89
A
 
88
A
121
تبریز
 
84
A
 
91
A+
122
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
123
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
124
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
125
خلخال
 
84
A
 
81
A
126
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
127
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
128
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
129
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
130
شوشتر
 
58
C
 
76
B
131
تاکستان
 
32
C
 
62
C
132
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
133
مرودشت
 
79
B
 
82
A
134
مرودشت
 
86
A
 
84
A
135
شاهرود
 
0
C
 
68
B
136
گرمسار
 
76
B
 
88
A
137
سبزوار
 
82
A
 
80
A
138
رودهن
 
83
A
 
76
B
139
شوشتر
 
54
C
 
72
B
140
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A