# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اراک
 
85
A
2
سمنان
 
50
C
3
رشت
 
92
A+
4
شوشتر
 
82
A
5
لاهیجان
 
59
C
6
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
7
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
8
تنکابن
 
96
A+
9
تنکابن
 
93
A+
10
تهران جنوب
 
20
C
11
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
12
شهرضا
 
93
A+
13
مشهد
 
84
A
14
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
15
ساری
 
89
A
16
دامغان
 
74
B
17
اهواز
 
86
A
18
واحدکرج
 
52
C
19
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
20
تهران جنوب
 
59
C
21
شیراز
 
98
A+
22
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
23
دامغان
 
92
A+
24
قزوین
 
92
A+
25
رشت
 
96
A+
26
مرودشت
 
74
B
27
بروجرد
 
90
A+
28
اراک
 
94
A+
29
تهران جنوب
 
20
C
30
کرج
 
86
A
31
شاهرود
 
76
B
32
پژوهشگران جوان
 
85
A
33
تهران جنوب
 
96
A+
34
یاسوج
 
91
A+
35
تبریز
 
96
A+
36
کرج
 
86
A
37
گرگان
 
96
A+
38
ملایر
 
96
A+
39
تبریز
 
96
A+
40
مرودشت
 
96
A+
41
تبریز
 
92
A+
42
قم
 
84
A
43
میانه
 
89
A
44
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
45
رودهن
 
86
A
46
دهاقان
 
93
A+
47
رودهن
 
93
A+
48
بجنورد
 
79
B
49
تبریز
 
82
A
50
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
51
تاکستان
 
74
B
52
بابل
 
96
A+
53
تهران مرکزی
 
96
A+
54
مرودشت
 
96
A+
55
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
56
گرگان
 
80
A
57
بوشهر
 
85
A
58
شهرضا
 
93
A+
59
دندانپزشکی
 
96
A+
60
لاهیجان
 
96
A+
61
خرم آباد
 
0
C
62
کرج
 
67
B
63
لاهیجان
 
87
A
64
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
65
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
66
آستارا
 
50
C
67
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
68
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
69
جهرم
 
96
A+
70
اراک
 
20
C
71
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
72
مرودشت
 
93
A+
73
گرمسار
 
81
A
74
رودهن
 
81
A
75
مشهد
 
60
C
76
دامغان
 
67
B
77
مرودشت
 
74
B
78
بوشهر
 
96
A+
79
همدان
 
78
B
80
زنجان
 
71
B
81
بابل
 
75
B
82
کرج
 
79
B
83
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
84
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
85
اهواز
 
64
C
86
اهواز
 
96
A+
87
گرگان
 
96
A+
88
ملایر
 
79
B
89
مشهد
 
60
C
90
بناب
 
79
B
91
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
92
تبریز
 
96
A+
93
قزوین
 
73
B
94
فیروزکوه
 
86
A
95
جیرفت
 
91
A+
96
رشت
 
86
A
97
تبریز
 
84
A
98
تهران مرکزی
 
86
A
99
جیرفت
 
96
A+
100
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
101
شهرکرد
 
82
A
102
تهران مرکزی
 
81
A
103
بوشهر
 
0
C
104
سمنان
 
79
B
105
شاهرود
 
0
C
106
گرمسار
 
76
B
107
شوشتر
 
54
C