# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
اراک
 
85
A
 
75
B
2
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
3
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
4
رشت
 
92
A+
 
92
A+
5
شوشتر
 
82
A
 
86
A
6
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
7
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
8
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
9
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
10
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
11
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
12
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
13
رشت
 
91
A+
 
96
A+
14
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
15
مشهد
 
84
A
 
88
A
16
رشت
 
79
B
 
83
A
17
ساری
 
89
A
 
83
A
18
دامغان
 
74
B
 
78
B
19
قزوین
 
85
A
 
81
A
20
تبریز
 
82
A
 
91
A+
21
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
22
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
23
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
24
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
25
شیراز
 
98
A+
 
84
A
26
شهر قدس
 
98
A+
 
96
A+
27
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
28
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
29
رشت
 
96
A+
 
94
A+
30
شیراز
 
81
A
 
72
B
31
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
32
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
33
اراک
 
94
A+
 
92
A+
34
تاکستان
 
52
C
 
47
C
35
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
36
کرج
 
86
A
 
84
A
37
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
38
شیراز
 
0
C
 
0
C
39
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
40
بابل
 
96
A+
 
81
A
41
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
42
شاهرود
 
76
B
 
77
B
43
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
44
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
45
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
46
شهر مجلسی
 
68
B
47
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
48
نور
 
85
A
 
73
B
49
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
50
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
51
تبریز
 
89
A
 
94
A+
52
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
53
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
54
مراغه
 
25
C
 
74
B
55
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
56
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
57
خوی
 
69
B
 
69
B
58
تبریز
 
92
A+
 
96
A+
59
قم
 
84
A
 
81
A
60
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
61
رودهن
 
86
A
 
80
A
62
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
63
کرج
 
82
A
 
82
A
64
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
65
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
66
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
67
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
68
بجنورد
 
79
B
 
72
B
69
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
70
تاکستان
 
22
C
 
58
C
71
دهاقان
 
60
C
 
70
B
72
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
73
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
74
تاکستان
 
74
B
 
82
A
75
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
76
بابل
 
96
A+
 
90
A+
77
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
78
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
79
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
80
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
81
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
82
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
83
بوشهر
 
85
A
 
81
A
84
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
85
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
86
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
87
کرج
 
67
B
 
82
A
88
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
89
لارستان
 
74
B
 
80
A
90
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
91
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
92
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
93
آستارا
 
50
C
 
63
C
94
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
95
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
96
جهرم
 
96
A+
 
82
A
97
اراک
 
20
C
 
58
C
98
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
99
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
100
اهواز
 
71
B
 
70
B
101
گرمسار
 
66
B
 
76
B
102
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
103
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
104
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
105
فسا
 
0
C
 
44
C
106
سنندج
 
56
C
 
77
B
107
کرج
 
72
B
 
72
B
108
دامغان
 
67
B
 
86
A
109
مرودشت
 
74
B
 
80
A
110
اهواز
 
81
A
 
91
A+
111
زرند
 
35
C
 
0
C
112
قم
 
60
C
 
73
B
113
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
114
شاهرود
 
60
C
 
70
B
115
همدان
 
78
B
 
80
A
116
زنجان
 
71
B
 
80
A
117
شوشتر
 
75
B
 
75
B
118
مشهد
 
46
C
 
67
B
119
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
120
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
121
کرج
 
0
C
 
78
B
122
اهواز
 
64
C
 
74
B
123
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
124
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
125
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
126
زنجان
 
66
B
 
78
B
127
ملایر
 
79
B
 
85
A
128
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
129
ساری
 
73
B
 
85
A
130
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
131
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
132
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
133
قزوین
 
73
B
 
86
A
134
سنندج
 
62
C
 
84
A
135
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
136
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
137
رشت
 
86
A
 
86
A
138
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
80
A
139
دهاقان
 
89
A
 
88
A
140
تبریز
 
84
A
 
91
A+
141
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
142
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
143
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
144
خلخال
 
84
A
 
81
A
145
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
146
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
147
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
148
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
149
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
150
شوشتر
 
58
C
 
76
B
151
تاکستان
 
32
C
 
62
C
152
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
153
مرودشت
 
79
B
 
82
A
154
مرودشت
 
86
A
 
84
A
155
شاهرود
 
0
C
 
68
B
156
سبزوار
 
82
A
 
80
A
157
رودهن
 
83
A
 
76
B
158
شوشتر
 
54
C
 
72
B
159
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A