# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
2
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
3
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
4
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
5
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
6
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
7
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
8
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
9
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
10
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
11
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
12
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
13
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
14
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
15
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
16
لامرد
انگلیسی
 
54
C
 
67
B
17
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
18
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
19
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
20
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
21
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
22
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
23
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
24
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
25
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
26
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
27
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
28
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
29
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
30
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
31
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
32
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
33
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
34
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
35
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
36
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
37
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
38
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
39
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
40
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
41
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
42
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
43
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
79
B
44
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
45
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
46
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
47
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
48
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
49
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
50
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
51
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
52
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
53
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
54
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
55
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
56
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
57
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
58
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
59
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
60
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
61
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
62
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
63
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
64
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
65
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
66
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
67
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
68
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
69
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
70
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
71
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
72
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
73
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
74
تبریز
فارسی 2008-8736
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
75
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
76
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
77
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
78
جیرفت
فارسی
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
79
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
80
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
81
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
82
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
83
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
84
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
85
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
86
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B