# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اراک
 
85
A
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
3
سمنان
 
50
C
4
تنکابن
 
87
A
5
شهر مجلسی
 
87
A
6
تهران جنوب
 
87
A
7
رشت
 
92
A+
8
شوشتر
 
82
A
9
علوم و تحقیقات تهران
 
74
B
10
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
11
تهران جنوب
 
91
A+
12
نجف‌آباد
 
76
B
13
اهواز
 
40
C
14
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
15
تنکابن
 
96
A+
16
تنکابن
 
93
A+
17
تهران جنوب
 
20
C
18
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
19
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
20
رشت
 
91
A+
21
شهرضا
 
93
A+
22
مشهد
 
84
A
23
رشت
 
79
B
24
ساری
 
89
A
25
دامغان
 
74
B
26
قزوین
 
85
A
27
اهواز
 
86
A
28
واحدکرج
 
52
C
29
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
30
شهرکرد
 
84
A
31
شیراز
 
98
A+
32
تهران مرکزی
 
80
A
33
قزوین
 
92
A+
34
رشت
 
96
A+
35
علوم دارویی
 
82
A
36
شیراز
 
81
A
37
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
38
مرودشت
 
74
B
39
بروجرد
 
90
A+
40
اراک
 
94
A+
41
تاکستان
 
52
C
42
شهر مجلسی
 
89
A
43
کرج
 
86
A
44
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
45
قزوین
 
93
A+
46
شاهرود
 
76
B
47
پژوهشگران جوان
 
85
A
48
تهران جنوب
 
96
A+
49
یاسوج
 
91
A+
50
شهر مجلسی
51
تبریز
 
96
A+
52
تهران مرکزی
 
91
A+
53
اهواز
 
81
A
54
نور
 
85
A
55
گرگان
 
96
A+
56
ارسنجان
 
68
B
57
ملایر
 
96
A+
58
تبریز
 
96
A+
59
رودهن
 
86
A
60
شوشتر
 
71
B
61
مرودشت
 
96
A+
62
قم
 
84
A
63
میانه
 
89
A
64
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
65
رودهن
 
86
A
66
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
67
کرج
 
82
A
68
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
69
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
70
دهاقان
 
93
A+
71
رودهن
 
93
A+
72
بجنورد
 
79
B
73
تهران مرکزی
 
96
A+
74
تاکستان
 
22
C
75
تبریز
 
82
A
76
تاکستان
 
74
B
77
تهران شمال
 
70
B
78
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
79
گرگان
 
80
A
80
بوشهر
 
85
A
81
تهران مرکزی
 
48
C
82
شهرضا
 
93
A+
83
رودهن
 
63
C
84
دندانپزشکی
 
96
A+
85
خرم آباد
 
20
C
86
کرج
 
67
B
87
مبارکه
 
81
A
88
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
89
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
90
آستارا
 
50
C
91
تهران شمال
 
73
B
92
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
93
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
94
جیرفت
 
96
A+
95
جهرم
 
96
A+
96
اراک
 
20
C
97
مرودشت
 
93
A+
98
گرمسار
 
81
A
99
رودهن
 
81
A
100
تهران جنوب
 
91
A+
101
مرودشت
 
93
A+
102
مشهد
 
60
C
103
کرج
 
72
B
104
دامغان
 
67
B
105
اهواز
 
77
B
106
گرمسار
 
62
C
107
اهواز
 
81
A
108
تبریز
 
89
A
109
زرند
 
35
C
110
بوشهر
 
96
A+
111
همدان
 
78
B
112
شوشتر
 
75
B
113
تهران پزشکی
 
91
A+
114
بابل
 
75
B
115
مشهد
 
46
C
116
کرج
 
79
B
117
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
118
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
119
اهواز
 
64
C
120
اهواز
 
96
A+
121
گرگان
 
96
A+
122
ملایر
 
79
B
123
بناب
 
79
B
124
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
125
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
126
قزوین
 
73
B
127
فیروزکوه
 
86
A
128
جیرفت
 
91
A+
129
رشت
 
86
A
130
دهاقان
 
89
A
131
تبریز
 
84
A
132
بابل
 
96
A+
133
تهران مرکزی
 
86
A
134
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
135
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
136
شهرکرد
 
82
A
137
تهران مرکزی
 
81
A
138
مرودشت
 
79
B
139
شاهرود
 
0
C
140
گرمسار
 
76
B
141
سبزوار
 
82
A
142
شوشتر
 
54
C
143
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+