# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
اراک
 
85
A
 
75
B
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
3
سمنان
 
50
C
 
57
C
4
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
5
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
6
رشت
 
92
A+
 
92
A+
7
شوشتر
 
82
A
 
86
A
8
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
9
علوم و تحقیقات تهران
 
90
A+
 
92
A+
10
نجف‌آباد
 
76
B
 
73
B
11
اهواز
 
40
C
 
60
C
12
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
13
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
14
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
94
A+
15
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
16
رشت
 
91
A+
 
96
A+
17
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
18
مشهد
 
84
A
 
88
A
19
رشت
 
79
B
 
83
A
20
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
21
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
22
ساری
 
89
A
 
83
A
23
قزوین
 
85
A
 
81
A
24
تبریز
 
82
A
 
89
A
25
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
26
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
27
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
28
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
29
شیراز
 
98
A+
 
84
A
30
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
31
شهر قدس
 
98
A+
 
92
A+
32
دامغان
 
92
A+
 
92
A+
33
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
34
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
35
رشت
 
96
A+
 
94
A+
36
شیراز
 
81
A
 
72
B
37
مرودشت
 
74
B
 
66
B
38
اراک
 
94
A+
 
92
A+
39
قزوین
 
80
A
 
87
A
40
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
41
کرج
 
86
A
 
84
A
42
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
79
B
43
بابل
 
96
A+
 
81
A
44
شاهرود
 
76
B
 
77
B
45
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
46
یاسوج
 
91
A+
 
82
A
47
شهر مجلسی
 
68
B
48
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
49
کرج
 
86
A
 
74
B
50
اهواز
 
81
A
 
82
A
51
گرگان
 
96
A+
 
90
A+
52
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
53
تبریز
 
89
A
 
90
A+
54
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
55
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
56
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
57
شوشتر
 
71
B
 
68
B
58
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
59
خوی
 
69
B
 
69
B
60
تبریز
 
92
A+
 
94
A+
61
قم
 
84
A
 
81
A
62
میانه
 
89
A
 
89
A
63
همدان
 
76
B
 
66
B
64
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
65
رودهن
 
86
A
 
80
A
66
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
 
80
A
67
کرج
 
82
A
 
82
A
68
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
69
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
70
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
71
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
72
بجنورد
 
50
C
 
71
B
73
بجنورد
 
79
B
 
72
B
74
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
75
تاکستان
 
22
C
 
58
C
76
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
77
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
 
82
A
78
تاکستان
 
74
B
 
82
A
79
بابل
 
96
A+
 
90
A+
80
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
81
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
82
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
83
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
84
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
85
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
86
گرگان
 
80
A
 
84
A
87
بوشهر
 
85
A
 
81
A
88
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
89
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
90
لاهیجان
 
96
A+
 
96
A+
91
کرج
 
67
B
 
82
A
92
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
93
بروجرد
 
79
B
 
72
B
94
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
95
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
96
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
97
آستارا
 
50
C
 
63
C
98
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
99
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
100
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
101
جهرم
 
96
A+
 
82
A
102
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
103
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
104
اهواز
 
71
B
 
70
B
105
گرمسار
 
66
B
 
72
B
106
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
107
تنکابن
 
74
B
 
81
A
108
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
109
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
110
فسا
 
0
C
 
44
C
111
کرج
 
72
B
 
72
B
112
اهواز
 
77
B
 
80
A
113
گرمسار
 
62
C
 
90
A+
114
مرودشت
 
74
B
 
80
A
115
اهواز
 
81
A
 
91
A+
116
تبریز
 
89
A
 
90
A+
117
زرند
 
35
C
 
0
C
118
قم
 
60
C
 
73
B
119
بوشهر
 
96
A+
 
88
A
120
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
121
شاهرود
 
60
C
 
70
B
122
همدان
 
78
B
 
80
A
123
شوشتر
 
75
B
 
75
B
124
شوشتر
 
0
C
 
70
B
125
بابل
 
75
B
 
81
A
126
مشهد
 
46
C
 
67
B
127
کرج
 
79
B
 
75
B
128
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
129
کرج
 
0
C
 
78
B
130
اهواز
 
64
C
 
74
B
131
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
132
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
133
زنجان
 
66
B
 
78
B
134
اهر
 
72
B
 
74
B
135
ملایر
 
79
B
 
85
A
136
بناب
 
79
B
 
79
B
137
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
138
ساری
 
73
B
 
85
A
139
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
140
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
141
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
142
قزوین
 
73
B
 
86
A
143
سنندج
 
62
C
 
84
A
144
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
145
جیرفت
 
91
A+
 
88
A
146
رشت
 
86
A
 
86
A
147
دهاقان
 
89
A
 
88
A
148
تبریز
 
84
A
 
91
A+
149
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
150
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
151
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
152
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
153
خلخال
 
84
A
 
81
A
154
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
155
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
156
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
157
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
158
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
159
شوشتر
 
58
C
 
76
B
160
تاکستان
 
32
C
 
62
C
161
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
162
سمنان
 
79
B
 
73
B
163
شاهرود
 
0
C
 
68
B
164
گرمسار
 
76
B
 
88
A
165
سبزوار
 
82
A
 
80
A
166
شوشتر
 
54
C
 
72
B
167
همدان
 
78
B
 
78
B
168
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A