مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Mathematical Extension
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.ijmex.com/
دفتر مجله شیراز
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 1735-8299
شاپا الکترونیکی 2476-7719
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه info@ijmex.com
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://www.ijmex.com
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 14 - شماره 1 - زمستان 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI WoS ESCI
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات نمایه در: Thomson Reuters ,Mathematical Reviews (MathSciNet) ,Zentralblatt MATH ,OCLC ,EBSCO ,AMS Digital Mathematics Registry ,Directory of Open Access Journals (DOAJ) , English E-Journals Database (RICeST) ,Scientific Information Database (SID) ,Google Scholar
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دفتر مجله
2 جواد بهبودیان مدیر مسئول
3 خدیجه جاهدی سردبیر
4 مازیار زارع پور مدیر داخلی
5 جواد بهبودیان اعضای هیات تحریریه
6 بهمن یوسفی اعضای هیات تحریریه
7 محمد علی اسدی اعضای هیات تحریریه
8 صدیقه جاهدی اعضای هیات تحریریه
9 خدیجه جاهدی اعضای هیات تحریریه
10 نظام مهدوی امیری اعضای مشورتی هیات تحریریه
11 Ravi P. Agarwal اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
12 Manuel de la Sen اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
13 Jacek Chmieliński اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
14 Rosihan M. Ali اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
15 Choonkil Park اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
16 Hideaki Izumi اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
17 Andrej Dujella اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
18 Vishnu Narayan Mishra اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
19 Mehrdad Simkani اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
20 Ze-Hua Zhou اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
21 Mohammad Mursaleen اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
22 Patricia J. Y. Wong اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
23 Attila Gilányi اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
24 Donal O'Regan اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
25 László Székelyhidi اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)
26 Birendra Nath Mandal اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)