# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اسلامشهر
انگلیسی
 
0
C
 
29
C
 
0
C
2
اسلامشهر
انگلیسی
3
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
4
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C