# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
اسلامشهر
 
0
C
2
اسلامشهر
 
61
C