مشخصات نشریه
عنوان نشریه Agricultural Marketing and Commercialization Agricultural Marketing and Commercialization
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://amc.iiau.ac.ir/
دفتر مجله اسلامشهر
موضوع کشاورزی و منابع طبیعی / کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2676-640X
شاپا الکترونیکی 2676-7570
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-F6Tw5kILVuAdKJl3t5PaXVLgUPeuZOlxnTjUpDTeVWhRvgqfOc2vm1C6zK7hTBr-ymFhan1rdRKE80YLpZPSsFwBNWjOg&user=gV2NXekAAAAJ
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 1 - بهار 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 سحر ده یوری مدیر مسئول
2 ولی بریم نژاد اعضای هیات تحریریه
3 سید جمال فرج اله حسینی اعضای هیات تحریریه
4 مهدی میردامادی اعضای هیات تحریریه
5 رضا مقدسی اعضای هیات تحریریه
6 MORTEZA HAGHIRI اعضای هیات تحریریه
7 Omid Noroozi اعضای هیات تحریریه
8 غلامرضا رسولیان کسرینه اعضای هیات تحریریه
9 سید محمود اخوت اعضای هیات تحریریه
10 حسین زاهدی اعضای هیات تحریریه
11 طوبی امیر عضدی اعضای هیات تحریریه