# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
سمنان
 
50
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
3
تهران جنوب
 
87
A
4
یزد
 
34
C
5
لاهیجان
 
59
C
6
ورامین
 
76
B
7
تهران جنوب
 
91
A+
8
قوچان
 
93
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
10
تنکابن
 
96
A+
11
تهران مرکزی
 
79
B
12
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
13
دامغان
 
74
B
14
شهرکرد
 
84
A
15
تهران جنوب
 
59
C
16
شیراز
 
98
A+
17
نجف‌آباد
 
73
B
18
مرودشت
 
82
A
19
رشت
 
96
A+
20
اراک
 
94
A+
21
تاکستان
 
52
C
22
تهران جنوب
 
20
C
23
قزوین
 
93
A+
24
کرج
 
86
A
25
خمینی شهر
 
42
C
26
تهران مرکزی
 
91
A+
27
ارسنجان
 
68
B
28
مراغه
 
25
C
29
خوی
 
69
B
30
مشهد
 
63
C
31
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
32
دهاقان
 
93
A+
33
تاکستان
 
22
C
34
دهاقان
 
60
C
35
تهران شمال
 
79
B
36
تهران شمال
 
70
B
37
تهران مرکزی
 
96
A+
38
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
39
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
40
تهران مرکزی
 
48
C
41
رودهن
 
63
C
42
تاکستان
 
64
C
43
خرم آباد
 
20
C
44
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
45
لارستان
 
74
B
46
مبارکه
 
81
A
47
ورامین
 
0
C
48
تهران شمال
 
73
B
49
اراک
 
20
C
50
رودهن
 
81
A
51
گرمسار
 
66
B
52
نجف‌آباد
 
84
A
53
مرودشت
 
93
A+
54
سنندج
 
56
C
55
کرج
 
72
B
56
تهران شمال
 
60
C
57
دامغان
 
67
B
58
اسلامشهر
 
61
C
59
مرودشت
 
74
B
60
تبریز
 
89
A
61
زنجان
 
71
B
62
ابهر
 
56
C
63
کرج
 
0
C
64
تهران شمال
 
66
B
65
مشهد
 
60
C
66
مشهد
 
46
C
67
ساری
 
73
B
68
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
69
دهاقان
 
89
A
70
خلخال
 
84
A
71
ابهر
 
0
C
72
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
73
تاکستان
 
32
C
74
بوشهر
 
0
C
75
سمنان
 
79
B
76
مرودشت
 
79
B
77
مرودشت
 
86
A