# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اراک
 
85
A
 
75
B
2
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
3
شوشتر
 
82
A
 
86
A
4
یزد
 
34
C
 
76
B
5
ورامین
 
76
B
 
77
B
6
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
7
شهرضا
 
93
A+
 
88
A
8
رشت
 
79
B
 
83
A
9
ساوه
 
0
C
 
34
C
10
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
11
دامغان
 
74
B
 
78
B
12
قزوین
 
85
A
 
81
A
13
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
14
شیراز
 
81
A
 
72
B
15
اراک
 
94
A+
 
92
A+
16
قزوین
 
80
A
 
87
A
17
تاکستان
 
52
C
 
47
C
18
شهر مجلسی
 
89
A
 
90
A+
19
کرج
 
86
A
 
84
A
20
شیراز
 
0
C
 
0
C
21
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
22
بابل
 
96
A+
 
81
A
23
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
24
شاهرود
 
76
B
 
77
B
25
پژوهشگران جوان
 
85
A
 
92
A+
26
شهر مجلسی
 
68
B
27
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
28
کرج
 
86
A
 
74
B
29
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
30
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
31
ملایر
 
96
A+
 
94
A+
32
مراغه
 
25
C
 
74
B
33
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
34
خوی
 
69
B
 
69
B
35
میانه
 
89
A
 
89
A
36
همدان
 
76
B
 
66
B
37
رودهن
 
86
A
 
80
A
38
خوی
 
0
C
 
0
C
39
کرج
 
82
A
 
82
A
40
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
41
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
42
رودهن
 
93
A+
 
92
A+
43
بجنورد
 
79
B
 
72
B
44
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
45
تاکستان
 
22
C
 
58
C
46
دهاقان
 
60
C
 
70
B
47
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
48
پرند
 
70
B
 
88
A
49
گرگان
 
80
A
 
84
A
50
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
51
کرج
 
67
B
 
82
A
52
لارستان
 
74
B
 
80
A
53
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
54
آستارا
 
50
C
 
63
C
55
اصفهان (خوراسگان)
 
91
A+
 
82
A
56
جهرم
 
96
A+
 
82
A
57
اراک
 
20
C
 
58
C
58
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
59
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
60
گرمسار
 
81
A
 
86
A
61
رودهن
 
81
A
 
70
B
62
گرمسار
 
66
B
 
76
B
63
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
64
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
65
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
66
فسا
 
0
C
 
44
C
67
کرج
 
72
B
 
72
B
68
دامغان
 
67
B
 
86
A
69
مرودشت
 
74
B
 
80
A
70
قم
 
60
C
 
73
B
71
همدان
 
78
B
 
80
A
72
شوشتر
 
0
C
 
70
B
73
مشهد
 
46
C
 
67
B
74
کرج
 
0
C
 
78
B
75
ملایر
 
79
B
 
85
A
76
بناب
 
79
B
 
79
B
77
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
78
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
79
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
80
سنندج
 
62
C
 
84
A
81
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
82
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
83
رشت
 
86
A
 
86
A
84
دهاقان
 
89
A
 
88
A
85
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
86
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
87
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
88
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
89
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
90
شهرکرد
 
82
A
 
82
A
91
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
92
مرودشت
 
79
B
 
82
A
93
رودهن
 
83
A
 
76
B
94
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
82
A