# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
3
سمنان
 
50
C
 
57
C
4
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
5
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
6
یزد
 
34
C
 
76
B
7
اهواز
 
40
C
 
60
C
8
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
9
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
10
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
11
اصفهان (خوراسگان)
 
98
A+
 
96
A+
12
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
13
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
14
رشت
 
79
B
 
83
A
15
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
16
ساوه
 
0
C
 
34
C
17
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
18
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
19
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
20
نجف‌آباد
 
73
B
 
77
B
21
مرودشت
 
82
A
 
92
A+
22
شیراز
 
81
A
 
72
B
23
مرودشت
 
74
B
 
66
B
24
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
25
قزوین
 
80
A
 
87
A
26
کرج
 
86
A
 
84
A
27
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
28
کرج
 
86
A
 
74
B
29
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
30
اهواز
 
81
A
 
82
A
31
نور
 
85
A
 
73
B
32
مراغه
 
25
C
 
74
B
33
رودهن
 
86
A
 
74
B
34
شوشتر
 
71
B
 
68
B
35
همدان
 
76
B
 
66
B
36
کرج
 
82
A
 
82
A
37
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
38
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
39
بجنورد
 
50
C
 
71
B
40
تاکستان
 
22
C
 
58
C
41
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
42
گرگان
 
80
A
 
84
A
43
مرودشت
 
89
A
 
91
A+
44
اراک
 
93
A+
 
37
C
45
علوم و تحقیقات تهران
 
60
C
 
0
C
46
خرم آباد
 
20
C
 
35
C
47
لاهیجان
 
87
A
 
96
A+
48
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
49
آستارا
 
50
C
 
63
C
50
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
51
جهرم
 
96
A+
 
82
A
52
رودهن
 
81
A
 
70
B
53
اهواز
 
71
B
 
70
B
54
تنکابن
 
74
B
 
81
A
55
اهواز
 
77
B
 
80
A
56
آزادشهر
 
55
C
 
63
C
57
شوشتر
 
0
C
 
70
B
58
بابل
 
75
B
 
81
A
59
کرج
 
79
B
 
75
B
60
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
61
کرج
 
0
C
 
78
B
62
اهواز
 
64
C
 
74
B
63
تهران شمال
 
66
B
 
32
C
64
اهواز
 
96
A+
 
96
A+
65
اهر
 
72
B
 
74
B
66
بناب
 
79
B
 
79
B
67
مشهد
 
46
C
 
56
C
68
ساری
 
73
B
 
85
A
69
علوم و تحقیقات تهران
 
79
B
 
0
C
70
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
71
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
72
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
73
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
74
سمنان
 
79
B
 
73
B
75
گرمسار
 
76
B
 
88
A