# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 
0
C
2
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
3
واحد بندر انزلی
 
0
C
4
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
5
تنکابن
 
87
A
 
94
A+
6
شهر مجلسی
 
87
A
 
90
A+
7
اصفهان (خوراسگان)
 
67
B
 
71
B
8
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
10
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
11
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
12
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
13
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
14
ساوه
 
0
C
 
34
C
15
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
16
دامغان
 
74
B
 
78
B
17
شهرکرد
 
84
A
 
75
B
18
تهران جنوب
 
93
A+
 
92
A+
19
شیراز
 
98
A+
 
84
A
20
شیراز
 
81
A
 
72
B
21
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
22
اراک
 
94
A+
 
92
A+
23
قزوین
 
80
A
 
87
A
24
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
25
شیراز
 
0
C
 
0
C
26
تهران جنوب
 
0
C
 
60
C
27
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
28
کرج
 
86
A
 
74
B
29
خمینی شهر
 
42
C
 
32
C
30
نور
 
85
A
 
73
B
31
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
32
تبریز
 
89
A
 
94
A+
33
مراغه
 
25
C
 
74
B
34
رودهن
 
86
A
 
74
B
35
شوشتر
 
71
B
 
68
B
36
خوی
 
69
B
 
69
B
37
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
38
تاکستان
 
22
C
 
58
C
39
تاکستان
 
74
B
 
82
A
40
تهران شمال
 
70
B
 
88
A
41
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
42
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
43
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
44
پرند
 
70
B
 
88
A
45
بروجرد
 
79
B
 
72
B
46
آستارا
 
50
C
 
63
C
47
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
48
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
49
گرمسار
 
66
B
 
76
B
50
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
51
سنندج
 
56
C
 
77
B
52
کرج
 
72
B
 
72
B
53
گرمسار
 
62
C
 
82
A
54
مرودشت
 
74
B
 
80
A
55
تبریز
 
89
A
 
94
A+
56
زرند
 
35
C
 
0
C
57
شاهرود
 
60
C
 
70
B
58
زنجان
 
71
B
 
80
A
59
شوشتر
 
0
C
 
70
B
60
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
61
کرج
 
0
C
 
78
B
62
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
63
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
64
مشهد
 
46
C
 
56
C
65
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
66
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
67
خلخال
 
84
A
 
81
A
68
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
81
A
 
44
C
69
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
70
شوشتر
 
58
C
 
76
B
71
تاکستان
 
32
C
 
62
C
72
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
73
مرودشت
 
79
B
 
82
A
74
گرمسار
 
76
B
 
88
A
75
رودهن
 
83
A
 
76
B