# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
2
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
3
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
51
C
4
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
5
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
6
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
66
B
7
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
8
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
9
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
89
A
10
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
11
واحدکرج
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
12
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
78
B
13
قزوین
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
96
A+
14
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 
34
C
 
31
C
15
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
16
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
17
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
18
اراک
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
19
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
20
شوشتر
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
68
B
21
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
22
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
23
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
24
بجنورد
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
25
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
26
مرودشت
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
27
بوشهر
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
28
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
29
رودهن
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
30
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
31
علوم و تحقیقات تهران
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
32
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
0
C
33
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
34
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
35
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
36
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
37
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
38
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
39
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
40
شوشتر
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
41
مشهد
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
42
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
43
گرگان
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
44
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
45
دهاقان
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
46
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
47
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
48
گرمسار
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
49
شوشتر
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
50
همدان
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A