# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اردبیل
انگلیسی
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
2
قائمشهر
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
30
C
3
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
4
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
5
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
6
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
7
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
8
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
9
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
10
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
11
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
12
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
13
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
14
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
15
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
16
قزوین
انگلیسی
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
17
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
18
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
19
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
20
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
21
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
22
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
23
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
24
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
25
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
26
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
27
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
28
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
29
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
30
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
31
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
32
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
33
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
34
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
35
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
36
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
37
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
38
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
39
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
40
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
41
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
42
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
43
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
44
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
45
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
46
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
47
اهر
فارسی
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
48
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
49
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
50
یادگار امام (ره) - شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
51
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
52
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
53
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
54
علوم و تحقیقات تهران
فارسی
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
55
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
56
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
57
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B