# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
اراک
 
85
A
 
75
B
 
78
B
2
سمنان
 
50
C
 
57
C
 
70
B
3
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
4
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
5
واحد الکترونیکی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
6
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
7
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
8
قزوین
 
85
A
 
81
A
 
79
B
9
لامرد
 
69
B
10
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
79
B
11
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
12
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
13
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
14
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
15
نور
 
85
A
 
73
B
 
82
A
16
مراغه
 
25
C
 
74
B
 
79
B
17
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
18
خوی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
19
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
20
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
21
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
22
دهاقان
 
60
C
 
70
B
 
0
C
23
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
24
تهران شمال
 
79
B
 
70
B
 
79
B
25
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
26
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
27
پرند
 
70
B
 
88
A
 
77
B
28
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
29
تاکستان
 
64
C
 
62
C
 
77
B
30
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
82
A
 
81
A
31
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
32
آستارا
 
50
C
 
63
C
 
71
B
33
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
34
اراک
 
20
C
 
58
C
 
77
B
35
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
36
رودهن
 
81
A
 
70
B
 
67
B
37
گرمسار
 
66
B
 
76
B
 
83
A
38
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
39
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
40
فسا
 
0
C
 
44
C
 
33
C
41
سنندج
 
56
C
 
77
B
 
75
B
42
دامغان
 
67
B
 
86
A
 
87
A
43
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
44
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
45
شهر مجلسی
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
46
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
47
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
 
85
A
 
69
B
48
فیروزکوه
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
49
تبریز
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
50
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
81
A
51
آزادشهر
 
58
C
 
82
A
 
81
A
52
شوشتر
 
58
C
 
76
B
 
82
A