# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
اصفهان (خوراسگان)
 
36
C
2
علوم و تحقیقات تهران
 
54
C
 
83
A
 
85
A
3
یزد
 
34
C
 
76
B
 
77
B
4
اهواز
 
40
C
 
60
C
 
38
C
5
تهران جنوب
 
20
C
 
68
B
 
75
B
6
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
 
84
A
7
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
79
B
 
79
B
8
قائم‌شهر
 
60
C
 
70
B
 
75
B
9
گرمسار
 
0
C
 
0
C
 
78
B
10
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
 
83
A
 
78
B
11
ساری
 
89
A
 
83
A
 
81
A
12
تبریز
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
13
تهران جنوب
 
59
C
 
86
A
 
86
A
14
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
 
84
A
15
شیراز
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
16
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
17
شیراز
 
81
A
 
72
B
 
81
A
18
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
19
بروجرد
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
20
قزوین
 
80
A
 
87
A
 
75
B
21
تاکستان
 
52
C
 
47
C
 
44
C
22
اصفهان (خوراسگان)
 
15
C
 
0
C
 
35
C
23
قزوین
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
24
تهران جنوب
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
25
تبریز
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
26
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
 
40
C
 
0
C
27
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
28
اهواز
 
81
A
 
82
A
 
87
A
29
ارسنجان
 
68
B
 
80
A
 
87
A
30
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
31
مرودشت
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
32
میانه
 
89
A
 
89
A
 
87
A
33
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
34
رودهن
 
86
A
 
80
A
 
83
A
35
کرج
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
36
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
37
دهاقان
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
38
بجنورد
 
79
B
 
72
B
 
79
B
39
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
 
70
B
 
77
B
40
ورامین
 
15
C
 
0
C
 
24
C
41
تاکستان
 
74
B
 
82
A
 
84
A
42
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
43
شهرکرد
 
89
A
 
77
B
 
77
B
44
علوم و تحقیقات تهران
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
45
مرودشت
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
46
گرگان
 
80
A
 
84
A
 
86
A
47
شهرضا
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
48
علوم و تحقیقات تهران
 
0
C
 
0
C
 
71
B
49
کرج
 
67
B
 
82
A
 
79
B
50
رشت
 
0
C
51
نجف‌آباد
 
86
A
 
77
B
 
86
A
52
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
53
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
54
جیرفت
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
55
جهرم
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
56
مرودشت
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
57
اهواز
 
71
B
 
70
B
 
75
B
58
تهران جنوب
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
59
نجف‌آباد
 
84
A
 
79
B
 
81
A
60
مرودشت
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
61
مشهد
 
60
C
 
66
B
 
0
C
62
فسا
 
0
C
 
44
C
 
69
B
63
کرج
 
72
B
 
72
B
 
81
A
64
اهواز
 
77
B
 
80
A
 
87
A
65
مرودشت
 
74
B
 
80
A
 
89
A
66
تبریز
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
67
بوشهر
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
68
همدان
 
78
B
 
80
A
 
79
B
69
زنجان
 
71
B
 
80
A
 
75
B
70
کرج
 
79
B
 
75
B
 
74
B
71
اهواز
 
64
C
 
74
B
 
71
B
72
زنجان
 
66
B
 
78
B
 
79
B
73
مشهد
 
60
C
 
39
C
 
71
B
74
بناب
 
79
B
 
79
B
 
79
B
75
مشهد
 
46
C
 
56
C
 
73
B
76
سنندج
 
62
C
 
84
A
 
81
A
77
علوم و تحقیقات تهران
 
28
C
 
70
B
 
81
A
78
نجف‌آباد
 
79
B
 
77
B
 
83
A
79
جیرفت
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
80
مرودشت
 
86
A
 
84
A
 
94
A+