# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98 ارزیابی شهریور 99
1
اردبیل
انگلیسی 2588-4646
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
 
83
A
2
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
71
B
3
اسلامشهر
انگلیسی 2717-3429
 
64
C
4
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
 
73
B
5
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
6
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
 
85
A
7
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
 
89
A
8
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
 
85
A
9
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
 
87
A
11
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
 
84
A
12
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
 
67
B
13
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
 
67
B
14
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
 
84
A
15
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
 
81
A
16
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
 
30
C
17
یاسوج
فارسی 2345-217x
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
 
95
A+
18
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
 
90
A+
19
ارسنجان
فارسی 2008-5958
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
 
85
A
20
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
 
91
A+
21
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
 
77
B
22
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
 
0
C
23
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
91
A+
24
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
 
81
A
25
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
 
83
A
26
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
 
86
A
27
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
 
81
A
28
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
 
73
B
29
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
 
83
A
30
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
 
89
A
31
گرمسار
فارسی 2717-1329
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
 
84
A
32
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
33
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
 
82
A
34
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
 
81
A
35
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
 
34
C
36
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
 
62
C
37
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
 
85
A
38
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
39
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
 
92
A+
40
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
 
94
A+
41
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
 
84
A