# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
انگلیسی
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
2
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
3
واحد الکترونیکی
انگلیسی
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
4
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
5
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
6
واحدکرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
7
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
8
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
9
قزوین
انگلیسی
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
10
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
11
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
12
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
13
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
14
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
15
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
16
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
17
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
18
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
19
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
20
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
21
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
22
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
23
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
24
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
25
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
26
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
27
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
28
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
29
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
30
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
31
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
32
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
33
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
34
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
35
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
36
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
37
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
38
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
39
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
40
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A