# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
شهر مجلسی
 
87
A
2
یزد
 
34
C
3
واحد الکترونیکی
 
26
C
4
رشت
 
91
A+
5
رشت
 
79
B
6
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
7
قزوین
 
85
A
8
شهرکرد
 
84
A
9
شهر قدس
 
98
A+
10
مرودشت
 
82
A
11
علوم دارویی
 
82
A
12
شیراز
 
81
A
13
خمینی شهر
 
83
A
14
اراک
 
94
A+
15
قزوین
 
80
A
16
شیراز
 
79
B
17
شهر مجلسی
 
89
A
18
تهران مرکزی
 
98
A+
19
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
20
قزوین
 
93
A+
21
علوم و تحقیقات تهران
 
85
A
22
نور
 
85
A
23
ارسنجان
 
68
B
24
تبریز
 
89
A
25
رودهن
 
86
A
26
علوم و تحقیقات تهران
 
23
C
27
شوشتر
 
71
B
28
مشهد
 
63
C
29
همدان
 
25
C
30
اصفهان (خوراسگان)
 
81
A
31
خوی
 
0
C
32
کرج
 
82
A
33
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 
75
B
34
علوم و تحقیقات تهران
 
88
A
35
تهران جنوب
 
24
C
36
تهران مرکزی
 
96
A+
37
تاکستان
 
0
C
38
علوم و تحقیقات تهران
 
76
B
39
تهران شمال
 
79
B
40
تهران شمال
 
70
B
41
پرند
 
70
B
42
مرودشت
 
92
A+
43
مرودشت
 
89
A
44
رودهن
 
63
C
45
لارستان
 
74
B
46
نجف‌آباد
 
86
A
47
تهران شمال
 
73
B
48
تهران جنوب
 
91
A+
49
تنکابن
 
74
B
50
نجف‌آباد
 
84
A
51
مرودشت
 
93
A+
52
سنندج
 
56
C
53
کرج
 
72
B
54
گرمسار
 
62
C
55
اهواز
 
81
A
56
تبریز
 
89
A
57
علوم و تحقیقات تهران
 
89
A
58
شوشتر
 
75
B
59
مشهد
 
42
C
60
مشهد
 
46
C
61
شهر مجلسی
 
89
A
62
تهران شمال
 
66
B
63
زنجان
 
66
B
64
مشهد
 
46
C
65
یادگار امام (ره) - شهر ری
 
60
C
66
علوم و تحقیقات تهران
 
84
A
67
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
68
سنندج
 
62
C
69
دهاقان
 
89
A
70
بابل
 
96
A+
71
نجف‌آباد
 
79
B
72
گرمسار
 
73
B
73
شوشتر
 
58
C
74
مرودشت
 
79
B
75
مرودشت
 
86
A
76
سبزوار
 
82
A
77
رودهن
 
83
A
78
همدان
 
78
B
79
علوم و تحقیقات تهران
 
91
A+