مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Applied Arts Studies International Journal of Applied Arts Studies
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.ijapas.org/
دفتر مجله یزد
موضوع هنر و معماری / هنر
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-4506
شاپا الکترونیکی 2588-4670
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه chiefeditor@ijapas.org
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه http://www.ijapas.ir/index.php/ijapas/gateway/plugin/WebFeedGatewayPlugin/rss2
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395
آخرین دوره و شماره دوره 5 - شماره 4 - زمستان 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه در Citefactor, Google Scholar, Directory of Research Journal Index (DRJI), J-Gate, Magiran, ICI world of journals ,RICeST, Civilica, ROAD, Eurasian Scientific Journal Index - ESJIنمایه شده است._||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 ابوالفضل داودی رکن آبادی مدیر مسئول
2 ابوالقاسم دادور سردبیر
3 مسعود لطیفی اعضای هیات تحریریه
4 محمدرضا نقصان محمدی اعضای هیات تحریریه
5 علی نظری اعضای هیات تحریریه
6 رضا ابوئی اعضای هیات تحریریه
7 محمدرضا شریف زاده اعضای هیات تحریریه
8 محمد میرجلیلی اعضای هیات تحریریه
9 سید اکبر مصطفوی مدیر اجرایی
10 Ardeshir Anjomani اعضای هیات تحریریه
11 GU Chaolin اعضای هیات تحریریه
12 Kathryn Myers اعضای هیات تحریریه
13 William Russell Pensyl اعضای هیات تحریریه
14 Sheila Levrant de Bretteville اعضای هیات تحریریه
15 Kenneth Frampton اعضای هیات تحریریه
16 Uday Athavankar اعضای هیات تحریریه
17 Phil Cleaver اعضای هیات تحریریه