مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Applied Arts Studies
آدرس وب سایت نشریه http://www.ijapas.org
زبان اصلی انگلیسی
صاحب امتیاز یزد
موضوع هنر و معماری / هنر
عنوان کوتاه نشریه IJAPAS
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه chiefeditor@ijapas.org
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-03-25
آخرین دوره و شماره - خرداد 1396
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 ابوالفضل داودی رکن آبادی مدیر مسئول
2 ابوالقاسم دادور سردبیر
3 مسعود لطیفی اعضای هیات تحریریه
4 جواد علیمحمدی اردکانی اعضای هیات تحریریه
5 سید محمد حسین آیت اللهی اعضای هیات تحریریه
6 علی اکبر شریفی مهرجردی اعضای هیات تحریریه
7 محمدرضا نقصان محمدی اعضای هیات تحریریه
8 حمیدرضا محبی اعضای هیات تحریریه
9 علی نظری اعضای هیات تحریریه
10 رضا ابوئی اعضای هیات تحریریه
11 Ardeshir Anjomani اعضای هیات تحریریه
12 GU Chaolin اعضای هیات تحریریه
13 Kathryn Myers اعضای هیات تحریریه
14 William Russell Pensyl اعضای هیات تحریریه
15 Sheila Levrant de Bretteville اعضای هیات تحریریه
16 Kenneth Frampton اعضای هیات تحریریه
17 Uday Athavankar اعضای هیات تحریریه
18 Phil Cleaver اعضای هیات تحریریه