مشخصات نشریه
عنوان نشریه International Journal of Applied Arts Studies International Journal of Applied Arts Studies
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه http://www.ijapas.org/
صاحب امتیاز یزد
موضوع هنر و معماری / هنر
عنوان کوتاه نشریه IJAPAS
دوره انتشار فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-4506
شاپا الکترونیکی 2588-4670
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه chiefeditor@ijapas.org
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://www.ijapas.ir/index.php/ijapas/gateway/plugin/WebFeedGatewayPlugin/rss2
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1395-03-25
آخرین دوره و شماره دوره 4 - شماره 2 - شهریور 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات این نشریه در Citefactor, Google Scholar, Directory of Research Journal Index (DRJI), J-Gate و Magiran نمایه شده است.
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 ابوالفضل داودی رکن آبادی مدیر مسئول
2 ابوالقاسم دادور سردبیر
3 مسعود لطیفی اعضای هیات تحریریه
4 جواد علیمحمدی اردکانی اعضای هیات تحریریه
5 سید محمد حسین آیت اللهی اعضای هیات تحریریه
6 علی اکبر شریفی مهرجردی اعضای هیات تحریریه
7 محمدرضا نقصان محمدی اعضای هیات تحریریه
8 حمیدرضا محبی اعضای هیات تحریریه
9 علی نظری اعضای هیات تحریریه
10 رضا ابوئی اعضای هیات تحریریه
11 شاهین حیدری اعضای هیات تحریریه
12 حسن بلخاری قهی اعضای هیات تحریریه
13 یعقوب آژند اعضای هیات تحریریه
14 محمدرضا شریف زاده اعضای هیات تحریریه
15 محمد میرجلیلی اعضای هیات تحریریه
16 احمد استقلال اعضای هیات تحریریه
17 امین نعیمی ویراستار ادبی نشریه
18 علی بلور کارشناس نشریه
19 سالار ظهوری اعضای هیات تحریریه
20 سید اکبر مصطفوی مدیر اجرایی
21 راضیه خوانین گرافیست
22 Ardeshir Anjomani اعضای هیات تحریریه
23 GU Chaolin اعضای هیات تحریریه
24 Kathryn Myers اعضای هیات تحریریه
25 William Russell Pensyl اعضای هیات تحریریه
26 Sheila Levrant de Bretteville اعضای هیات تحریریه
27 Kenneth Frampton اعضای هیات تحریریه
28 Uday Athavankar اعضای هیات تحریریه
29 Phil Cleaver اعضای هیات تحریریه