# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور 97
1
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
2
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
3
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
4
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
5
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
6
دامغان
 
74
B
 
78
B
7
دامغان
 
74
B
 
78
B
8
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
10
رودهن
 
86
A
 
74
B
11
رودهن
 
86
A
 
74
B
12
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
13
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
14
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
15
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
16
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+