# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
تنکابن
 
96
A+
2
تنکابن
 
93
A+
3
دامغان
 
74
B
4
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
5
رودهن
 
86
A
6
دندانپزشکی
 
96
A+
7
تهران پزشکی
 
91
A+
8
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+