# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
2
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
3
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
4
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
5
رودهن
فارسی
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
6
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
7
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
8
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+