# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97
1
تنکابن
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
2
تنکابن
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
3
دامغان
 
74
B
 
78
B
 
79
B
4
علوم و تحقیقات تهران
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
5
رودهن
 
86
A
 
74
B
 
82
A
6
دندانپزشکی
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
7
تهران پزشکی
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
8
علوم و تحقیقات تهران
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
9
علوم و تحقیقات تهران
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+