# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
رشت
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
2
رشت
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
3
رشت
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
4
رشت
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
5
رشت
 
0
C
 
71
B
6
رشت
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+