# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
رشت
 
92
A+
2
رشت
 
91
A+
3
رشت
 
79
B
4
رشت
 
96
A+
5
رشت
6
رشت
 
86
A