مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Optimization
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] Iranian Journal of Optimization
آدرس وب سایت نشریه http://ijo.iaurasht.ac.ir/
صاحب امتیاز رشت
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه IJO
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-5723
شاپا الکترونیکی 2008-5427
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijo@iaurasht.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه http://ijo.iaurasht.ac.ir/ju.rss
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 1 - خرداد 1398
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Alireza Amirteimoori مدیر مسئول
2 Jafar Biazar سردبیر
3 Mohsen Vaez-Ghasemi مدیر اجرایی
4 Farhad Hosseinzadeh Lotfi اعضای هیات تحریریه
5 Martin Tango اعضای هیات تحریریه
6 Sohrab Kordrostami اعضای هیات تحریریه
7 Ali Emrouznejad اعضای هیات تحریریه
8 Figen Kaya اعضای هیات تحریریه
9 Faridon Amdjadi اعضای هیات تحریریه
10 Allaberen Ashyralyev اعضای هیات تحریریه
11 Hadi Belhaj اعضای هیات تحریریه
12 Faqir M Bhatti اعضای هیات تحریریه
13 Esmail Babolian اعضای هیات تحریریه
14 Alireza Ejlali اعضای هیات تحریریه
15 Mohammad Khodabakhshi اعضای هیات تحریریه
16 Mir Kamal Mirnia اعضای هیات تحریریه