مشخصات نشریه
عنوان نشریه Iranian Journal of Optimization
زبان اصلی انگلیسی
زبان دوم فارسی
عنوان نشریه[فارسی] Iranian Journal of Optimization
آدرس وب سایت نشریه http://ijo.iaurasht.ac.ir/
دفتر مجله رشت
موضوع علوم پایه / ریاضی
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه
شاپا چاپی 2588-5723
شاپا الکترونیکی 2008-5427
سامانه مدیریت نشریه سیناوب
پست الکترونیکی اصلی نشریه ijo@iaurasht.ac.ir
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه https://scholar.google.com/citations?user=G7Grdf4AAAAJ&hl=en
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 12 - شماره 2 - پاییز 1399
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
توضیحات نمایه شده در پایگاههای ISC و DOAJ , INDEX Copernicus , BASE https://scholar.google.com/citations?user=G7Grdf4AAAAJ&hl=en
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Alireza Amirteimoori مدیر مسئول
2 Jafar Biazar سردبیر
3 Mohsen Vaez-Ghasemi مدیر اجرایی
4 Farhad Hosseinzadeh Lotfi اعضای هیات تحریریه
5 Martin Tango اعضای هیات تحریریه
6 Sohrab Kordrostami اعضای هیات تحریریه
7 Ali Emrouznejad اعضای هیات تحریریه
8 Figen Kaya اعضای هیات تحریریه
9 Faridon Amdjadi اعضای هیات تحریریه
10 Allaberen Ashyralyev اعضای هیات تحریریه
11 Hadi Belhaj اعضای هیات تحریریه
12 Faqir M Bhatti اعضای هیات تحریریه
13 Esmail Babolian اعضای هیات تحریریه
14 Alireza Ejlali اعضای هیات تحریریه
15 Mohammad Khodabakhshi اعضای هیات تحریریه
16 Mir Kamal Mirnia اعضای هیات تحریریه
17 Mohsen Vaez-Ghasemi اعضای هیات تحریریه