# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
شهر قدس
 
98
A+
2
شهر قدس
 
67
B
3
شهر قدس
 
0
C