مشخصات نشریه
عنوان نشریه Journal of Nanostructure in Chemistry
زبان اصلی انگلیسی
آدرس وب سایت نشریه https://link.springer.com/journal/40097
دفتر مجله شهر قدس
موضوع فنی و مهندسی / نانو
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی 2008-9244
شاپا الکترونیکی 2193-8865
سامانه مدیریت نشریه Open Journals System (OJS)
پست الکترونیکی اصلی نشریه Kanishkaa Sridhar <kanishkaa.sridhar@springernature.com>
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه آدرس پروفایل گوگل اسکالر نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394
آخرین دوره و شماره دوره 11 - شماره 2 - تابستان 1400
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
ISI JCR
مجله های دارای عنوان "نشریه علمی" از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
انتشار توسط Springer
توضیحات _||_
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 Omid Moradi مدیر مسئول
2 Karim Zare سردبیر
3 Mehran Aghaei اعضای هیات تحریریه
4 Fatemeh F. Bamoharram اعضای هیات تحریریه
5 Craig E. Banks اعضای هیات تحریریه
6 Mansour Bayat اعضای هیات تحریریه
7 Miguel A. Camblor اعضای هیات تحریریه
8 Roberto Comparelli اعضای هیات تحریریه
9 Amal Ali Elkordy اعضای هیات تحریریه
10 Mohammad Goodarzi اعضای هیات تحریریه
11 Nabil Grimi اعضای هیات تحریریه
12 V.K. Gupta اعضای هیات تحریریه
13 Sharifah B.A. Hamid اعضای هیات تحریریه
14 Yuh-Shan Ho اعضای هیات تحریریه
15 Mehran Javanbakht اعضای هیات تحریریه
16 Sulabha Kashinath Kulkarni اعضای هیات تحریریه
17 Mostafa Khajeh اعضای هیات تحریریه
18 Abdel Salam Hamdy Makhlouf اعضای هیات تحریریه
19 G. Ali Mansoori اعضای هیات تحریریه
20 Hamid Modarress اعضای هیات تحریریه
21 Stanislav Moshkalev اعضای هیات تحریریه
22 Mallikarjuna N. Nadagouda اعضای هیات تحریریه
23 Simin Nasseri اعضای هیات تحریریه
24 Hamid Omidian اعضای هیات تحریریه
25 Angshuman Pal اعضای هیات تحریریه
26 Vitalii Petranovski اعضای هیات تحریریه
27 Sergey Pokutnyi اعضای هیات تحریریه
28 C.N.R. Rao اعضای هیات تحریریه
29 Omid Sabzevari اعضای هیات تحریریه
30 Seyed Ali Akbar Sajadi اعضای هیات تحریریه
31 Farhad Shirini اعضای هیات تحریریه
32 Mika Sillanpää اعضای هیات تحریریه
33 Beheshteh Sohrabi اعضای هیات تحریریه
34 Mustafa Soylak اعضای هیات تحریریه
35 Alireza Tabarraei اعضای هیات تحریریه
36 J.M.D. Tascón اعضای هیات تحریریه
37 Soong Ho Um اعضای هیات تحریریه
38 Holger Vach اعضای هیات تحریریه
39 Mehdi Vadi اعضای هیات تحریریه
40 Carla Verissimo اعضای هیات تحریریه