# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
بوشهر
 
85
A
2
بوشهر
 
0
C
3
بوشهر
 
96
A+
4
بوشهر
 
0
C
5
بوشهر
 
0
C