# عنوان نشریه صاحب امتیاز زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
2
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
3
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
4
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
5
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C