# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96
1
تهران مرکزی
 
79
B
 
89
A
2
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
3
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
4
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
5
تهران مرکزی
 
84
A
 
77
B
6
تهران مرکزی
 
80
A
 
73
B
7
تهران مرکزی
 
98
A+
 
92
A+
8
تهران مرکزی
 
91
A+
 
90
A+
9
تهران مرکزی
 
45
C
 
0
C
10
تهران مرکزی
 
96
A+
 
94
A+
11
تهران مرکزی
 
96
A+
 
96
A+
12
تهران مرکزی
 
48
C
 
71
B
13
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
14
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
15
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
16
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
18
تهران مرکزی
 
26
C
 
0
C
19
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C
20
تهران مرکزی
 
86
A
 
90
A+
21
تهران مرکزی
 
0
C
 
82
A
22
تهران مرکزی
 
81
A
 
94
A+
23
تهران مرکزی
 
0
C
 
0
C