# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ارزیابی 1396
1
تهران مرکزی
 
79
B
2
تهران مرکزی
 
0
C
3
تهران مرکزی
 
0
C
4
تهران مرکزی
 
0
C
5
تهران مرکزی
 
84
A
6
تهران مرکزی
 
80
A
7
تهران مرکزی
 
98
A+
8
تهران مرکزی
 
91
A+
9
تهران مرکزی
 
45
C
10
تهران مرکزی
 
96
A+
11
تهران مرکزی
 
96
A+
12
تهران مرکزی
 
48
C
13
تهران مرکزی
 
0
C
14
تهران مرکزی
 
0
C
15
تهران مرکزی
 
0
C
16
تهران مرکزی
 
0
C
17
تهران مرکزی
 
0
C
18
تهران مرکزی
 
26
C
19
تهران مرکزی
 
0
C
20
تهران مرکزی
 
86
A
21
تهران مرکزی
 
0
C
22
تهران مرکزی
 
81
A
23
تهران مرکزی
 
0
C