مشخصات نشریه
عنوان نشریه پژوهشهای معرفت شناختی
زبان اصلی فارسی
زبان دوم انگلیسی
عنوان نشریه[انگلیسی]
آدرس وب سایت نشریه http://aadab.iauctb.ac.ir/
صاحب امتیاز تهران مرکزی
موضوع علوم انسانی / فقه و الهیات
عنوان کوتاه نشریه
دوره انتشار دو فصلنامه
رتبه علمی پژوهشی
شاپا چاپی 2423-4982
شاپا الکترونیکی 2423-7442
سامانه مدیریت نشریه
پست الکترونیکی اصلی نشریه
پست الکترونیکی کمکی
آدرس صفحه RSS نشریه
آدرس صفحه محتوای XML نشریه
آدرس صفحه وب سرویس
تاریخ شروع اعتبار 1394-04-15
آخرین دوره و شماره دوره 7 - شماره 16 - دی 1397
نمایه نشریات در پایگاه های علمی
مجله های دارای رتبه علمی پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
توضیحات
وضعیت فعال
مشخصات اعضای هیات تحریریه
# نام نقش
1 محمد اکوان مدیر مسئول
2 موسی ملایری سردبیر
3 عزیزاله افشار کرمانی مدیر داخلی
4 صمد دیلمقانی موحد اعضای هیات تحریریه
5 سید صدرالدین طاهری اعضای هیات تحریریه
6 اعلاء تورانی اعضای هیات تحریریه
7 عین اله خادمی اعضای هیات تحریریه
8 مرتضی شجاری اعضای هیات تحریریه
9 محمد اکوان اعضای هیات تحریریه
10 انشاءاله رحمتی اعضای هیات تحریریه
11 موسی ملایری اعضای هیات تحریریه
12 مهدی نجفی افرا اعضای هیات تحریریه
13 عزیزاله افشار کرمانی اعضای هیات تحریریه
14 سید مصطفی شهر آئینی اعضای هیات تحریریه